PREKVALIFIKACIJE

PREKVALIFIKACIJE ZA RADNIKE DEFICITARNIH STRUKA

Obilascima i razgovorima sa članicama klastera, utvrđeno je da postoji potreba za određenim profilom kvalifikovane stručne radne snage kao što su: zidari, tesari, armirači, monteri, keramičari, fasaderi, moleri, vodoinstalateri, parketari, električari i drugi, kojih nema dovoljno u postojećoj ponudi radne snage.

U tom cilju je utvrđen broj i profil deficitarnih struka i započeti pregovori sa srednjom građevinskom školom NEIMAR iz Niša, radničkim univerzitetom „Pavle Stojković“ iz Niša, otvorenim univerzitetom „ZNANJE“ iz Beograda, Centrom za permanentnu edukaciju i tržištem rada radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage, odnosno angažovanja nove sa tržišta rada.

Potrebu za edukovanjem nove radne snage uslovilo je i uvođenje informacionih sistema na postojećim stambenim i poslovnim objektima koje, osim podizanja kvaliteta samog objekta, inicira i potrebu održavanja tih informacionih i video sistema u zgradama što dovodi do kreiranja novih radnih mesta potražnje za novom radnom snagom.

Analiza je pokazala da će ovo učiniti mogućim rađanje, unutar klastera, novih preduzeća koja će se baviti pružanjem ovih vrsta servisa i održavanja. Ova novoosnovana preduzeća će opsluživati sve članice klastera i time imati odmah obezbeđeno tržište za plasman svojih usluga. Novoosnovane firme će imati viši nivo startovanja jer odmah istupaju kao deo klastera i pod povoljnijim uslovima racionalnije koriste svoje resurse i resurse klastera kao i prednosti mobilnosti radne snage unutar klastera.

KOMPLETNA OBUKA

Kompletna obuka obuhvata 4 predmeta i to:

 1. zaštita na radu
 2. osnove zanimanja struke
 3. tehnologija zanimanja
 4. praktična nastava

i traje, u zavisnosti od zanimanja, 2-3 meseca.

Teoretsku nastavu bi organizovao i realizovao Narodni univerzitet u svojim  prostorijama i to na sledeći način:

 1. zaštita na radu – 10 časova, predavač – diplomirani inženjer zaštite na radu
 2. osnove zanimanja struke – 10 časova, predavač – diplomirani građevinski inženjer
 3. tehnologija zanimanja – u sklopu praktične nastave
 4.         praktična nastava – od 160-320 časova (u zavisnosti od zanimanja) u organizaciji i realizaciji  Klastera.

Teoretska nastava iz zaštite na radu i osnova zanimanja struke se izvodi po sledećoj dinamici:

–            tri puta nedeljno po dva časa iz zaštite na radu i po dva časa iz osnova zanimanja stuke. Teoretska obuka traje dve nedelje.

Nakon polaganja ispita iz ova dva predmeta, polaznici se upućuju na praktičnu nastavu u određena građevinska preduzeća. Na praktičnoj nastavi im je obezbeđen trener u zavisnosti od zanimanja. Praktična nastava obuhvata  160-320 časova, takođe u zavisnosti od zanimanja. Polaznici su u obavezi da praktičnu nastavu pohađaju pet radnih dana u nedelji, osmočasnovno radno vreme. Ukupno vreme trajanja praktične nastave je od mesec do dva meseca.

Ocenu sa prakse i tehnologije zanimanja daje trener.

U toku obuke polaznici dobijaju skripte.

Na kraju obuke, polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju sertifikat. Sertifikat omogućuje polazniku da se zaposli kod poslodavca, da samostalno otvori radnju i međunarodno je priznat

PROVERA ZNANJA

Provera znanja obuhvata polaganje ispita iz 4 predmeta i to:

 1. zaštita na radu
 2. osnove zanimanja struke
 3. tehnologija zanimanja
 4. praktična nastava

Polaznici dobijaju literaturu (skripte) i ispite polažu pred tročlanom komisijom koje ovlasti Klaster. Da bi polaznik mogao da izađe na polaganje ispita mora da ima potvrdu da je najmanje 2 meseca radio na datim poslovima, koja je potpisana i overena od strane ovlašćenog lica. Za tečajeve obavezne su skripte koje polaznik kupuje prilikom upisa. Dnevnik se popunjava tokom obavljanja  prakse  i  na  kraju overava od strane ovlašćenog lica kod koga je obavljena praksa (umesto overenog dnevnika polaznik može doneti i potvrdu o obavljenoj praksi). Diplome koje se dobijaju nisu u sistemu redovnog školskog obrazovanja već u sistemu permanentnog obrazovanja i po završetku kursa stiče se diploma i sertifikat stručne osposobljenosti za to zanimanje. Polaznik je osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti i zanimanja po Zakonu o ličnom radu i na osnovu te diplome može otvoriti samostalnu trgovinsku, ugostiteljsku, uslužnu ili zanatsku radnju. Na zahtev kandidata može se izdati i uverenje o položenim ispitima. Za pojedina zanimanja polaznik je dužan da obavi sanitarni pregled. Sanitarni pregled se obavlja u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja u svom mestu stanovanja i polaznik sam snosi troškove sanitarnog pregleda. Za zanimanja gde je potrebna uniforma  polaznik je dužan da je sam obezbedi, dok im je zaštitna oprema obezbeđena na gradilištu gde obavljaju praksu. Ukoliko se polaznik bavi odredjenom vrstom posla duže vreme (najmanje 3 meseca) ili ima svoju samostalnu zanatsku, trgovačku radnju, a nema diplomu i sertifikat, može izvršiti proveru znanja, odnosno samo polagati ispite za proveru stručne osposobljenosti (gore navedena tri ispita) i na taj način dobiti diplomu i sertifikat o stručnoj osposobljenosti za to zanimanje. Polaznici ne moraju ići na kurseve jer su praksu obavili kroz taj svoj rad.

Obavezna dokumentacija pri upisu :

 1. Kopija lične karte
 2. Kopija diplome završene osnovne ili srednje škole
 3. Kopija izvoda iz matične knjige rodjenih (može i stariji od 6 meseci)
 4. Kopija državljanstva
 5. Za one koji samo polažu: potvrda od firme da na poslovima za koje polaže  radi najmanje 3 meseca ili kopija registracije radnje čiji je polaznik vlasnik
 6. Za one koji idu na praksu: overen dnevnik prakse

PRIJAVE POLAZNIKA ZA TRAŽENE OBUKE

 

NAZIV OBUKE BROJ PRIJAVLJENIH
ZIDARI 20
TESARI 15
ARMIRAČI 1
LIFT MONTERI 6
KERAMIČARI 3
FASADERI 1
MOLERI 1
VODOINSTALATERI 1
PARKETARI 1
ELEKTRIČARI 1
SVEGA 50

 

1. VAGRES-INŽENJERING D.O.O. prijavljuje: 2. MILLENNIUM-GRADNJA D.O.O. prijavljuje:
1 KANDIDAT za ARMIRAČE

5  KANDIDATA  za ZIDARE

5  KANDIDATA  za TESATE

1 KANDIDAT za FASADERA

5  KANDIDATA  za ZIDARE

5  KANDIDATA  za TESARE

3. SIM-INVEST D.O.O. prijavljuje: 4. DINVEST prijavljuje:
6 KANDIDATA za LIFT MONTERE

1 KANDIDAT za MOLERA

1 KANDIDAT za VODOINSTALATERA

1 KANDIDAT za PARKETARA

1 KANDIDAT za ELEKTRIČARA

10 KANDIDATA za ZIDARE

5   KANDIDATA  za TESARE

3   KANDIDATA  za KERAMIČARE

 

PETI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 01.04.2009. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1.  Dragan Prvulović, dipl.ing.el. direktor kompanije EI-EUROSTAND Niš
 2. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STRECO Niš
 3. Predrag Cvetković, dipl. ing. geodez. vlasnik kompanije GEO-INŽENJERING Niš
 4. Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF NIŠ
 5. Todor Mistakidis, vlasnik kompanije DELTA COMMERCE Niš
 6. Vladana Pavlović, direktor kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš
 7. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik kompanije CPE Niš

Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

DNEVNIM REDOM

Izbor firmi za konsultativni trening o uvođenju ISO STANDARDA 9001 u poslovanje

Izabrane su sledeće kompanije:

MILLENNIUM-GRADNJA Niš

GEO-INŽENJERING Niš

STRECO Niš

DELTA COMMERCE Niš

VAGRES-INŽENJERING Niš

ABR Niš

VARING Niš

ŠAMPION Niš

KAPAPROJEKT Niš

GRAMONT-INŽENJERING Niš

INTER-PROJEKT Niš

DELTA ELEKTRONIK Niš

CVETKOVIĆ GRADNJA Niš

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER je odlučio da pristupi uvođenju QMS-a (ISO 9001) kod članica klastera DUNĐER.  Radi racionalizacije troškova uvođenja ISO standarda odlučeno je da se formiraju manje grupe organizacija sa sličnim procesima rada i poslovima i da se grupno pristupi procesu uvođenja ISO Standarda. Zadatak uvođenja ISO standarda poveren je jednom od osnivača klastera DUNĐER, konsultantskoj organizaciji EI-EUROSTAND iz Niša, koja poseduje sve poptrebne reference i sertifikate. U neposrednim kontaktima identifikovano je preko 30 organizacija zainteresovanih za uvođenje QMS-a u svoje poslovanje. Sledeći kriterijum prioriteta, a imajući u vidu postojeći nivo poslovanja, realno je da se u prvoj fazi pristupi radu sa 10 organizacija sa kojima bi se radilo u 3 grupe. Rad bi se odvijao paralelno po posebnim planovima uvođenja. Ukupno trajanje uvođenja QMS-a za svih 10 organizacija je 6 meseci od početka rada. Ugovoreno je da će kursevi biti organizovani u 3 grupe i da će početi sa nastavom 06. aprila 2009.

ČETVRTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 05.11.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1. Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš
 2. Gojko Jovanović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MAGDON Niš
 3. Prof. Dr. Dušan Petković, GAF Niš
 4. Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF NIŠ
 5. Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš
 6. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik firme CPE Niš

Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

DNEVNIM REDOM

Izbor članova za konstituisanje saveta DUNĐERA

Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu:

 •         Biljana Avramović, klaster menadžer
 •         Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator
 •         Vladimir Pavlović, potpredsednik klastera
 •         Gojko Jovanović, potpredsednik klastera
 •         Radmilo Nikolić, potpredsednik klastera

.     Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

Po ovoj tački dnevnog reda je utvrđeno da će se seminar O NOVIM TEHNOLOGIJAMA U GRAĐEVINARSTVU održati od 28.11. – 30.11.2008. godine u Vrnjačkoj banji u pansionu DANICA. Prijave za sve zainteresovane se mogu dobiti u prostorijama klastera, kao i rezervacije, obzirom da je broj mesta ograničen.

Na skupu su predviđene sledeće teme i učesnici:

ISO STANDARD 9000

Dragan Prvulović, dipl.ing.el.

vlasnik EI-EUROSTAND Niš

Procena rizika radnih mesta(Risk assesment)

Prof. Dr. Mića Stanković FZNR

SAPBAB software

Prof. Dr.  Mile Stanković, GAF

Iskustva sa ruskog tržišta

Gojko Jovanović, dipl.ing.građ.

vlasnik MAGDON Niš

Rusko-srpski građevinski rečnik

Prof. Dr. Nađa Lainović

NormAGsoftware – Aleksandar Manić, vlasnik Agtim Niš

Izbor novog predsednika udruženja

Za novog predsednika udruženja jednoglasno je izabran Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJA Niš i jedan od osnivača klastera DUNĐER.

Dosadašnji predsednik Prof Dr. Dušan Petković je naveo da ga zdravstveni razlozi sprečavaju da se i dalje angažuje na mestu predsednika klastera ali da će i ubuduće pomagati i podržavati sve aktivnosti DUNĐERA koliko je to u njegovoj moći.

Mogućnost ućešća klastera DUNĐER u izgradnji objekata za zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. godine.

Gojko Jovanović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MAGDON Niš je izložio neka svoja iskustva u ranijem poslovanju u Rusiji i uputio poziv ozbiljnim zainteresovanim firmama sa iskustvom i građevinskom operativom unutar klastera, da se jave za odlazak na preliminarne pregovore oko izgradnje olimpijskih objekata u Sočiju. Krajnji termin za ove pregovore je sredina januara 2009.

Na sastanku je ugovorena saradnja između MAGDONA i MILLENNIUM-GRADNJE i na drugim poslovima i projektima.

Po ostalim tačkama dnevnog reda je odložena diskusija do sledećeg sastanka.

Definisanje potreba za DEFICITARNOM RADNOM SNAGOMsledećih profila:

 •         armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari
 •         prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage
 •         angažovanje nove radne snage sa tržišta rada
 1. Definisanje potreba kod članova za uvođenje ISO STANDARDA 9000
 2. Definisanje potreba kod članova za uvođenje akta o PROCENI RIZIKA RADNIH MESTA(donošenje potrebnih odluka i dokumenata)
 3. Definisanje ponude KURSEVAza koju su zainteresovani članovi klastera:
 •         Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.
 1. Potrebe za izradom WEB SAJTAčlanicama (novog ili ažuriranje postojećeg)
 2. Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera i poseta sajmu zapošljavanja
 3. PONUDA NOVIZGRAĐENIH STANOVA I LOKALAkupcima van Niša

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.

 

 

TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 14.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 

Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Vladimir Pavlović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije MILLENNIUM-GRADNJNA Niš
 3. Radmilo Nikolić, vlasnik kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. vlasnik kompanije STREKO Niš
 5. Dušan Stanković, vlasnik kompanije ŠAMPION-GRADNJA Niš
 6. Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.građ. direktor kompanije VAGRES-INŽENJERING Niš
 7. Biljana Avramović, menadžer klastera DUNĐER, vlasnik firme CPE Niš

 Sastanak je počeo u 17h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova delegacije za ugovorenu posetu gradonačelniku Niša u četvrtak 16.10.2008. u 13 časova u skupštini grada

 Izabrana je petočlana delegacija u sledećem sastavu: 

 •         Biljana Avramović, klaster menadžer
 •         Ljubiša Mišić, potpredsednik
 •         Vladimir Pavlović, potpredsednik
 •         Dušan Stanković, potpredsednik
 •         Radmilo Nikolić, potpredsednik

Definisanje najvažnijih problema sa javnim institucijama sa kojima se susreću članice klastera u svom svakodnevnom radu

 •         da je potrebno što hitnije obezbediti ODGOVORNO LICE NA NIVOU GRADA sa kojim će članice klastera rešavati tekuće probleme sa lokalnom samoupravom
 •         Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 19 časova.

DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u petak, 10.10.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

 1. Ljubiša Mišić, dipl.Ing.građ. vlasnik kompanije VARING Niš
 2. Bratislav Rudić, dipl.ing.građ. ABR Niš
 3. Prof. Dr. Dragoslav Stojić, DSI Niš
 4. Tihomir Balović, dipl.ing.građ. Streko Niš
 5. Dušan Stanković Šampion-gradnja Niš
 6. Nebojša Ilić, dipl.ing.građ. LBS Niš
 7. Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

Izbor članova za KONSTITUISANJE SAVETA „DUNĐERA“

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Planiranje odlaska U VRNJAČKU BANJU U NOVEMBRU

O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak

Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

 •         armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari
 •         prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage
 •        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Članice će dostaviti svoje potrebe za radnicima određenih struka a obuke će vršiti CENTER FOR PERMANENT EDUCATION u Nišu.

Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 ISO standard 9000 kod većine članica nije uveden i potrebne su donacije za njegovo uvođenje.

Evidentiranje članica koje nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (risk assesment)

 Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

Definisanje ponude KURSEVAza koju su zainteresovani članovi klastera:

Opšta informatika, AutoCAD 2D, Nemetschek Allplan, NormAG, STRESS, SAP, BAB, REVIT, Hested Method, TOWER.

 O ovoj tački dnevnog reda prisutni su se saglasili da bude odložena za sledeći sastanak.

Potrebe za izradom WEB SAJTA članicama (novog ili ažuriranje postojećeg)

 U okviru ove tačke dnevnog reda konstatovano je postojanje velikog broja neažuriranih sajtova kod firmi: Millennium-gradnja, Vagres-inženjering, Šampion-gradnja, Logos i drugih. Klaster će se pobrinuti da pomogne oko ažuriranja sajtova.

Potrebe za INŽENJERIMA unutar klastera

Unutar klastera firma „Agtim“ je istakla potrebu za 2-3 apsolventa građevinskog fakulteta ili dipl.građ.inženjera, koje može odmah da zaposli.

Projektni biro „ABR“ ima potrebe za 1 inženjerom energetičarem sa licencom, 1 inženjerom građevine specijalistom za vodovod i kanalizaciju, inženjer garđevine, specijalista za predmer i predračun.

Klaster će istaći potrebe za ovim profilima u okviru internog konkursa koji će biti prosleđen svim članicama i istaknut u holu građevinskog fakulteta u Nišu.

Diskusija

U diskusiji je usvojeno sledeće:

 •         da je potrebno što hitnije ugovoriti SASTANAK SA ODGOVORNIM LICEM NA NIVOU GRADA a članice klastera će sa svoje strane definisati probleme sa lokalnom samoupravom
 •        Odlučeno je da je neophodno uspostaviti stalnu komunikaciju sa odabranim predstavnikom javnih institucija grada Niša, koga bi delegirao gradonačelnik Niša i koji bi pratio rešavanje problema na relaciji investitor-javne institucije i poštovanje zakonskih procedura i rokova oko izdavanja dozvola, preparcelizacije zemljišta, dodele lokacija, zauzeća javnih površina i sl. i uticao na skraćivanje i pojeftinjenje birokratskih procedura.
 •         Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i predstavnik nekog od resornih ministarstava radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 16 časova.

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER ODRŽAN 03.09.2008.

 Upravni odbor građevinskog klastera DUNĐER održao je sastanak u sredu, 03.09.2008. u prostorijama klastera „DUNĐER“ u Rajićevoj 30a.

 Sastanku su prisustvovali:

–    Gojko Jovanović predsednik kompanije MAGDON Niš

–          Slaviša Mladenović MAGDON Niš

–          Prof. Dr. Đorđe Đorđević, klaster koordinator GAF Niš

–          Biljana Avramović, klaster menadžer CPE Niš

–          Dragan Prvulović, Ei-Eurostand Niš

–          Rodoljub Mihajlović VAGRES-INŽENJERING Niš

–          Todor Mistakidis DELTA-COMMERCE Niš

Sastanak je počeo u 14h sa usvojenim sledećim

 DNEVNIM REDOM

 1. Izveštaj o dosadašnjim aktivnostima klastera u zemlji i inostranstvu

 O ovoj tački dnevnog reda izveštaj je podnela Biljana Avramović, klaster menadžer informišući prisutne o rezultatima studijske posete Italiji gde su napravljeni kontakti sa građevinskim firmama iz regiona Venezia Friulia Giulia, koji će krajem septembra ove godine uzvratiti posetu Srbiji.

 1. Ustanovljavanje potreba za deficitarnom radnom snagom sledećih profila:

à        armirači, tesari, zidari, vodoinstalateri, keramičari, fasaderi, parketari, moleri, monteri, električari

à        prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage

à        angažovanje nove radne snage sa tržišta rada

Evidentiranjem deficitarnih struka unutar klastera, odlučeno je da se izvrše potrebne prekvalifikacije postojeće radne snage u srednjoj građevinskoj školi u Nišu, a članice će dostaviti svoje potrebe za određenim strukama.

 1. Evidentiranje zainteresovanih za uvođenje ISO STANDARDA 9000

 Ustanovljeno je da, osim u par preduzeća, ISO standard 9000 nije uveden kod većine članica i da on postaje jedan od nužnih zakonskih uslova naročito kod javljanja na javne tendere.

 1. Ustanovljavanje koje članice nemaju napravljenu procenu rizika radnih mesta (donošenje potrebnih odluka i dokumenata)

 Kao i kod ISO standarda i ovde je konstatovana slična situacija. Kako se radi o zakonskoj obavezi koja podleže sankciji, dogovoreno je da se za sledeći sastanak naprave spiskovi i da se otpočne sa donošenjem neophodnih odluka.

 1. Definisanje ponude kurseva za koju su zainteresovani članovi klastera: 

à        Opšta informatika                                                                    80 časova

à        AutoCAD 2D                                                                               30 časova

à        Nemetschek Allplan                                                              30 časova

à        NormAG                                                                                       30 časova

à        STRESS                                                                                       30 časova

à        SAP                                                                                                  15 časova

à        BAB                                                                                                  15 časova

à        REVIT                                                                                           30 časova

à        Hested Method                                                                       20 časova

à        TOWER                                                                                        20 časova

 1. Diskusija

 U diskusiji su usvojene sledeće odluke:

– Odluka o formiranju SAVETA KLASTERA u koji bi ušli: predstavnici klastera, predstavnici javnih institucija grada Niša, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, radi pokušaja prevazilaženja problema na relaciji investitor-javne institucije

– Odluka o PROŠIRIVANJU UPRAVNOG ODBORA uvođenjem predstavnika sledećih fakulteta:

 1. a) Fakultet zaštite na radu (Prof. Dr. Miomir Stanković)
 2. b) Prirodno-matematički fakultet (Prof. Dr. Toma Pavlovic)
 3. c) Elektronski fakultet
 • Odluka da se uvede KOORDINATOR INFORMATIČKOG SISTEMA koji bi bio zadužen za praćenje karakteristika quality procesa u sklopu ISO standarda.

 • Odluka da će se ubuduće sastanci redovno održavati svake prve srede u mesecu.

Sve odluke su donete jednoglasno. Sastanak je završen u 17 časova