PREKVALIFIKACIJE

PREKVALIFIKACIJE ZA RADNIKE DEFICITARNIH STRUKA

Obilascima i razgovorima sa članicama klastera, utvrđeno je da postoji potreba za određenim profilom kvalifikovane stručne radne snage kao što su: zidari, tesari, armirači, monteri, keramičari, fasaderi, moleri, vodoinstalateri, parketari, električari i drugi, kojih nema dovoljno u postojećoj ponudi radne snage.

U tom cilju je utvrđen broj i profil deficitarnih struka i započeti pregovori sa srednjom građevinskom školom NEIMAR iz Niša, radničkim univerzitetom „Pavle Stojković“ iz Niša, otvorenim univerzitetom „ZNANJE“ iz Beograda, Centrom za permanentnu edukaciju i tržištem rada radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije postojeće radne snage, odnosno angažovanja nove sa tržišta rada.

Potrebu za edukovanjem nove radne snage uslovilo je i uvođenje informacionih sistema na postojećim stambenim i poslovnim objektima koje, osim podizanja kvaliteta samog objekta, inicira i potrebu održavanja tih informacionih i video sistema u zgradama što dovodi do kreiranja novih radnih mesta potražnje za novom radnom snagom.

Analiza je pokazala da će ovo učiniti mogućim rađanje, unutar klastera, novih preduzeća koja će se baviti pružanjem ovih vrsta servisa i održavanja. Ova novoosnovana preduzeća će opsluživati sve članice klastera i time imati odmah obezbeđeno tržište za plasman svojih usluga. Novoosnovane firme će imati viši nivo startovanja jer odmah istupaju kao deo klastera i pod povoljnijim uslovima racionalnije koriste svoje resurse i resurse klastera kao i prednosti mobilnosti radne snage unutar klastera.

KOMPLETNA OBUKA

Kompletna obuka obuhvata 4 predmeta i to:

 1. zaštita na radu
 2. osnove zanimanja struke
 3. tehnologija zanimanja
 4. praktična nastava

i traje, u zavisnosti od zanimanja, 2-3 meseca.

Teoretsku nastavu bi organizovao i realizovao Narodni univerzitet u svojim  prostorijama i to na sledeći način:

 1. zaštita na radu – 10 časova, predavač – diplomirani inženjer zaštite na radu
 2. osnove zanimanja struke – 10 časova, predavač – diplomirani građevinski inženjer
 3. tehnologija zanimanja – u sklopu praktične nastave
 4.         praktična nastava – od 160-320 časova (u zavisnosti od zanimanja) u organizaciji i realizaciji  Klastera.

Teoretska nastava iz zaštite na radu i osnova zanimanja struke se izvodi po sledećoj dinamici:

–            tri puta nedeljno po dva časa iz zaštite na radu i po dva časa iz osnova zanimanja stuke. Teoretska obuka traje dve nedelje.

Nakon polaganja ispita iz ova dva predmeta, polaznici se upućuju na praktičnu nastavu u određena građevinska preduzeća. Na praktičnoj nastavi im je obezbeđen trener u zavisnosti od zanimanja. Praktična nastava obuhvata  160-320 časova, takođe u zavisnosti od zanimanja. Polaznici su u obavezi da praktičnu nastavu pohađaju pet radnih dana u nedelji, osmočasnovno radno vreme. Ukupno vreme trajanja praktične nastave je od mesec do dva meseca.

Ocenu sa prakse i tehnologije zanimanja daje trener.

U toku obuke polaznici dobijaju skripte.

Na kraju obuke, polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju sertifikat. Sertifikat omogućuje polazniku da se zaposli kod poslodavca, da samostalno otvori radnju i međunarodno je priznat

PROVERA ZNANJA

Provera znanja obuhvata polaganje ispita iz 4 predmeta i to:

 1. zaštita na radu
 2. osnove zanimanja struke
 3. tehnologija zanimanja
 4. praktična nastava

Polaznici dobijaju literaturu (skripte) i ispite polažu pred tročlanom komisijom koje ovlasti Klaster. Da bi polaznik mogao da izađe na polaganje ispita mora da ima potvrdu da je najmanje 2 meseca radio na datim poslovima, koja je potpisana i overena od strane ovlašćenog lica. Za tečajeve obavezne su skripte koje polaznik kupuje prilikom upisa. Dnevnik se popunjava tokom obavljanja  prakse  i  na  kraju overava od strane ovlašćenog lica kod koga je obavljena praksa (umesto overenog dnevnika polaznik može doneti i potvrdu o obavljenoj praksi). Diplome koje se dobijaju nisu u sistemu redovnog školskog obrazovanja već u sistemu permanentnog obrazovanja i po završetku kursa stiče se diploma i sertifikat stručne osposobljenosti za to zanimanje. Polaznik je osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti i zanimanja po Zakonu o ličnom radu i na osnovu te diplome može otvoriti samostalnu trgovinsku, ugostiteljsku, uslužnu ili zanatsku radnju. Na zahtev kandidata može se izdati i uverenje o položenim ispitima. Za pojedina zanimanja polaznik je dužan da obavi sanitarni pregled. Sanitarni pregled se obavlja u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja u svom mestu stanovanja i polaznik sam snosi troškove sanitarnog pregleda. Za zanimanja gde je potrebna uniforma  polaznik je dužan da je sam obezbedi, dok im je zaštitna oprema obezbeđena na gradilištu gde obavljaju praksu. Ukoliko se polaznik bavi odredjenom vrstom posla duže vreme (najmanje 3 meseca) ili ima svoju samostalnu zanatsku, trgovačku radnju, a nema diplomu i sertifikat, može izvršiti proveru znanja, odnosno samo polagati ispite za proveru stručne osposobljenosti (gore navedena tri ispita) i na taj način dobiti diplomu i sertifikat o stručnoj osposobljenosti za to zanimanje. Polaznici ne moraju ići na kurseve jer su praksu obavili kroz taj svoj rad.

Obavezna dokumentacija pri upisu :

 1. Kopija lične karte
 2. Kopija diplome završene osnovne ili srednje škole
 3. Kopija izvoda iz matične knjige rodjenih (može i stariji od 6 meseci)
 4. Kopija državljanstva
 5. Za one koji samo polažu: potvrda od firme da na poslovima za koje polaže  radi najmanje 3 meseca ili kopija registracije radnje čiji je polaznik vlasnik
 6. Za one koji idu na praksu: overen dnevnik prakse

PRIJAVE POLAZNIKA ZA TRAŽENE OBUKE

 

NAZIV OBUKE BROJ PRIJAVLJENIH
ZIDARI 20
TESARI 15
ARMIRAČI 1
LIFT MONTERI 6
KERAMIČARI 3
FASADERI 1
MOLERI 1
VODOINSTALATERI 1
PARKETARI 1
ELEKTRIČARI 1
SVEGA 50

 

1. VAGRES-INŽENJERING D.O.O. prijavljuje: 2. MILLENNIUM-GRADNJA D.O.O. prijavljuje:
1 KANDIDAT za ARMIRAČE

5  KANDIDATA  za ZIDARE

5  KANDIDATA  za TESATE

1 KANDIDAT za FASADERA

5  KANDIDATA  za ZIDARE

5  KANDIDATA  za TESARE

3. SIM-INVEST D.O.O. prijavljuje: 4. DINVEST prijavljuje:
6 KANDIDATA za LIFT MONTERE

1 KANDIDAT za MOLERA

1 KANDIDAT za VODOINSTALATERA

1 KANDIDAT za PARKETARA

1 KANDIDAT za ELEKTRIČARA

10 KANDIDATA za ZIDARE

5   KANDIDATA  za TESARE

3   KANDIDATA  za KERAMIČARE