TRAINING IN MATLAB AND OOP FOR WOMAN ENGINEERS

flyer MatLab 2017

Sprovedene aktivnosti na projektu OSNAŽIVANJE ŽENA INŽENJERSKE STRUKE U NIŠKOM REGIONU KROZ OBUKE IZ PROGRAMA MATLAB I OBJEKTNO ORJENTISANOG PROGRAMIRANJA

1)Prvo, treba napraviti anketu među pripadnicama ženske populacije. poglavito tehničke struke  (inženjerske i arhitektonske) i objasniti im cilјeve projekta i koja će znanja i alate da dobiju ovim programom i koje kompetencije će im povećati.

2)Drugo, pružiti osnove objektno orjetisanog programiranja za 20 žena koje će im pružiti osnov za sve programske jezike objektno orjentisane i time omogućiti pre svega ženama tehničke struke da mogu da pobolјšaju svoje programerske kompetencije. za ono što predstavlјa posao budućnosti svuda u svetu a i kod nas.

3)Treće, pružiti obuku za 20 žena iz MAT LAB programa, što će omogućiti laboratorijsko programiranje neophodno za sve vrste proračuna  u istraživačko-razvojnim laboratorijama i time ih uklјučiti i u segmente kompleksnijih istraživanja, koji će ih učiniti kompatibilnim za ravnopravno članstvo u internacionalnim istraživačkim timovima

4) I najzad, održati završni vorkšop projekta na temu „Da li su žene gubitnici tehnološke tranzicije“ i u njemu prikazati rezultate ankete, rezultate obuka i predstaviti sve polaznice i predložiti ideje i planove za nastavak projekta.

P5230628.JPG

P5230629.jpg

P5230630.JPG

P5230631.JPG

P5290646.JPG

P5300647.JPG

P5310653.JPG

Activities carried out on the project STRENGTHENING WOMEN OF ENGINEERING TECHNOLOGY IN NIŠ REGION THROUGH TRAINING IN PROGRAM MATLAB AND OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

1) First, a survey should be made among female members of the population. in particular technical professions (engineering and architectural) and explain the project’s objectives and what knowledge and tools they will get from this program and which competences will increase them.

2) Secondly, provide the basics of object-oriented programming for 20 women, which will provide them with a basis for all programming languages ​​objectively oriented, thus enabling women of the technical profession to improve their program competencies. for what constitutes the work of the future everywhere in the world and also with us.

3) Thirdly, provide training for 20 women from the MAT LAB program, which will enable laboratory programming necessary for all types of budget in research and development laboratories, and thus include them in the segments of more complex research that will make them compatible for equal membership in international research teams

4) Finally, hold a final project of the project on “Whether women are the losers of technological transition” and show the results of the survey, the results of the training and present all participants and present ideas and plans for the continuation of the project.