Uredjaj BIOTOKSINOMER

biotoksinomer NTI 2010

flajer za biotoksinomer

Građevinski klaster DUNĐER ušao u finale za najbolju tehnološku inovaciju 2010 sa BIOTOKSINOMEROM, uređajem koji ispituje kvalitet vode za piće u vodovodima i na otvorenim vodotocima.
Construction Cluster DUNĐER made ​​the final for the best technological innovation in 2010 with BIOTOXINOMER, a device that examines the quality of drinking water in water and open channel flow.

Niški građevinski klaster “Dunđer” izumeo je “biotoksinomer”, jedinstveni uređaj koji on-line i 24-časovno omogućava praćenja kvaliteta vode, odnosno prisustvo opasnih materija u vodi. Uređaj to postiže na brz, jeftin i ekološki potpuno prihvatljiv način, primenom vodenih račića dafnija, koji su veoma osetljivi na prisustvo toksina u vodi. Ako dafnija može da preživi u vodi, onda je takva voda savršeno bezbedna za ljude. Ako dođe do njenog uginuća, to znači da su se pojavili toksini. Mozak uređaja je u svetu jedinstveni softver koji ima sposobnost da uoči uginuće dafnija i u realnom vremenu odmah o tome obavesti nadležne.

“Biotoksinomer” funkcioniše uz pomoć jednostavnog i jeftinog hardvera i kompleksnog softvera. Uređaj se sastoji iz bioeseja sa 2 komore, jedne sa kontrolnom grupom dafnija, koja se nalazi u stabilnim vodenim uslovima (uslovi koji fingiraju njihovu prirodnu sredinu) i druge komore kroz koju stalno protiče sirova voda pre prečišćavanja u vodu za piće, željenom dinamikom, u kojoj se nalazi ispitivana grupa dafnija. Ovaj sistem, 10 puta jeftiniji od sličnih, budući da identični sistemi na svetu praktično ne postoje, koristi softver koji upravlja web kamerom. Ta kamera u kratkom vremenskom periodu (na svakih 300 – 500 mili sekundi) 24 sata dnevno snima dafnije u komorama.

U razvoj uređaja je, do sada, investirano oko 2.000 EUR, a ubuduće će biti potrebna dodatna sredstva za nova testiranja i usavršavanja. Procenjena cena uređaja je oko 4.000 EUR, a vek trajanja uređaja zavisi od hardverskih komponenti, odnosno oko 10 godina.

INOVATIVNOST

Biotoksinomer je uređaj za bio kontrolu kvaliteta vode uz pomoć malih vodenih račića – dafnija, koji u realnom vremenu, obaveštavaju i upozoravaju na prisustvo toksikanata u vodi. Inovativnost “biotoksinomera” se ogleda u sistemu ranog otkrivanja i pravovremenog upozoravanja na neispravnost vode za piće, što se postiže postavljanjem uređaja na ulazu sirove vode u vodovod ili na otvorenim vodotocima.

Kako funkcioniše biotoksinomer?

“Biotoksinomer” funkcioniše uz pomoć jednostavnog i jeftinog hardvera i kompleksnog softvera. Uređaj se sastoji iz bioeseja sa 2 komore, jedne sa kontrolnom grupom dafnija, koja se nalazi u stabilnim vodenim uslovima (uslovi koji fingiraju njihovu prirodnu sredinu) i druge komore kroz koju stalno protiče sirova voda pre prečišćavanja u vodu za piće, željenom dinamikom, u kojoj se nalazi ispitivana grupa dafnija.

Upravljanje ovim uređajem se vrši uz pomoć softvera. Softver upravlja web kamerom koja u kratkom vremenskom periodu (na svakih 300 – 500 mili sekundi) 24 sata dnevno snima dafnije u komorama. Na bazi softverske analize tih fotografija prati se broj, veličina i pokretljivost dafnija. Kada broj živih dafnija u ispitivanoj komori padne ispod 50 % ili više (granica određena evropskim testom toksiciteta), aktivira se alarm, koji obaveštava da sirova voda nije ispravna za standardno prečišćavanje u vodu za piće (zbog sadržaja toksičnih supstanci). Podaci se automatski šalju na server pa SMS-om ili internetom do nadležnih koji se obaveštavaju da isključe vodosnabdevanje. Tada treba odmah isključiti dovod sirove vode na postrojenje za prečišćavanje jer je u vodu dospeo neki toksin koji je izazvao uginuće dafnija. Softver automatski šalje podatke na server i grafički prikazuje stanje dafnija u poslednjig 24 sata, kao i tokom cele godine, odakle se može on-line pratiti preko interneta.

Softver je napravio član inovacionog tima klastera Dunđer i, za sada je ovakav program jedinstven u svetu i u potpunosti je proizvod domaće pameti, što predstavlja dodatnu prednost jer se može nadograđivati, održavati i prilagođavati raznim zahtevima klijenata.

Dafnije

Nabavka- Dafnije su veličine od pola milimetra do 2,5 milimetara, što znači da su vidljive golim okom. Klaster Dunđer ima sopstveni uzgoj dafnija (mali bioesej), a donose ih sa raznih jezera i reka u okolini. Jedna početna količina je bila doneta i sa Ohridskog jezera. Dafnije se prodaju dok su još u obliku jaja koja se nisu izlegla i jaja mogu veoma dugo da žive u hladnim uslovima. Cena jednog jajeta dafnije odgovara ceni jednog kokošjeg jajeta. Dafnije se inače razmnožavaju polno i bespolno.

Broj uginulih dafnija se odmah nadoknađuje istovetnim brojem novih mladih dafnija.

Životni vek- U prirodnim uslovima dafnije, kao hrana za ribe mogu da prežive nekoliko dana. U laboratorijskim uslovima, međutim, mogu da žive i do 45 dana, s tim što njihova polna zrelost nastupa posle otprilike dve nedelje, tako da se tada može očekivati njihovo razmnožavanje.

“Biotoksinomer” se sastoji od 2 akvarijuma. Jedan je kontrolni u kome se simuliraju prirodni uslovi u kojima žive dafnije i kada u tom akvarijumu dođe do uginuća dafnija, onda je to prirodni uzrok smrti. Neprirodnim uzrokom smrti dafnija se smatra kad više od 50% dafnija ugine u poslednjih 24 sata ili manje u drugom akvarijumu, koji je na početku imao isti broj dafnija.

Tretman uginulih dafnija- S obzirom na to da se radi o malim račićima-dafnijama, nema potreba da se uginule dafnije vade iz akvarijuma i bilo gde odnose, jer se na dnu akvarijuma i onako nalaze i alge i drugi planktoni koji dafnije koriste u svom lancu ishrane, tako da će se uginule dafnije razgraditi i to neće ni na koji način uticati na broj živih dafnija, u smislu toksina.

Briga o dafnijama- Kako je rad biotoksinomera potpuno automatizovan, sam softver prati broj, veličinu i pokretljivost dafnija, i garfički prikazuje u realnom vremenu stanje dafnija, a briga o dafnijama se može organizovati i programirati na daljinu bez prisustva ljudi. Potreban je samo jedan čovek koji će uvidom u stanje dafnija na internetu, obilaziti bioesej i po potrebi dopunjavati akvarijum sa novim dafnijama, što iziskuje oko pola sata nedeljno, ili dvonedeljno.

DRUŠTVENA KORISNOST

Uticaj biotoksinomera na unapređenje životnog okruženja

Najznačajnija prednost “biotoksinomera” je u njegovoj preventivnoj ulozi, jer eliminiše negativne posledice kašnjenja standardnih metoda ispitivanja kvaliteta vode. Zašto standardne metode kasne? Zato jer se uzorkovanje vode ne vrši kontinuirano 24 sata dnevno. Osim toga, ove analize zahtevaju skupu uvoznu opremu, skupe reagense, visokostručno obučene ljude i vreme. Dok rezultati svih ovih analiza stignu, neispravna voda je već dospela do konzumenata (ljudi, ribe, biosveta), toksini su već uneti i šire se našim organizmom. Dolazi do trovanja, epidemije ili sličnih incidenata i sve to skupa veoma mnogo košta. “Biotoksinomer” ovaj problem rešava na brz jeftin i ekološki način.

Pozitivno dejstvo “biotoksinomera” na ekologiju

Uređaj “biotoksinomer” bazira se na upotrebi ekološkog dafnija testa, a Direktive EU o vodama, u delu za utvrđivanje standarda kvaliteta životne sredine (Direktiva 2000/60/EC) predviđaju dafniju kao bio-senzor sa faktorom sigurnosti 100% za uspostavljanje hemijskih standarda u monitoringu kvaliteta vode.

Dafnije su veoma osetljive na prisustvo bilo kakvih toksina u vodi. Ako dafnija može da preživi u vodi, onda je takva voda bezbedna za ljude. Ako dafnija ugine, to znači da su u vodi prisutni toksini, jer nema toga što je štetno za ljude, a da nije i za dafnije.

Uticaj “biotoksinomera” na zaštitu zdravlja stanovništva

“Biotoksinomer” svojim sistemom ranog upozoravanja i obaveštavanja omogućava:

• Prevenciju i zaštitu populacije iz područja sa endemskim oboljenjima uzrokovanim toksikantima u vodi za piće
• Prevenciju i zaštitu populacije od određenih konstituenata u vodi koji imaju kancerogeno dejstvo
• Prevenciju i zaštitu starije populacije od akumulacije toksina, a naročito teških metala
• Kontrolu kvaliteta vode prekograničnih reka, koja može biti uzrok prekograničnih nesuglasica
• Kontrolu kvaliteta vode u slivovima reka gde postoje veliki zagađivači koji otpuštaju netretiranu otpadnu vodu u reke i izazivaju povremene pomore riba
• Korišćenje dafnija u “biotoksinimeru” je jedini mogući način za otkrivanje zagađivača i nano-otpada kao nusprodukta nano-tehnologija
• “Biotoksinomer” je i svojevrsna potvrda da nema savršenijih uređaja na planeti od živih organizama. Primena biotoksinomer-a je posebno bitna u slučajevima ukrštenog dejstva toksina. Naime, pojedine supstance koje se mogu javiti u vodi u dozvoljenim koncentracijama mogu biti veoma štetne ako se pomešaju. Savremenim uređajima ta činjenica može da promakne, ali ne i dafnijima.

Koristi od transparentnosti i on line 24-časovnog praćenja kvaliteta vode uz pomoć biotoksinomera

• Pravo građana da budu informisani o tome kakvu vodu piju i mogućnost učešća građana u odlučivanju o tome, predstavlja značajan doprinos biotoksinomera u društveno odgovornom ponašanju prema ograničenim prirodnim resursima, kakav je i voda.

• Koncept održivog razvoja podrazumeva i usklađivanje ekonomskog rasta sa zaštitom životne sredine i ekološkom održivošću, pri čemu biotoksinomer značajno doprinosi nudeći ekološki princip u sagledavanju rešavanja problema porasta broja zagađivača koji, usled industrijskog rasta, ima za posledicu zagađenje životne sredine.

• Podrška aktivnostima na ekološkoj održivosti životne sredine pripada korpusu društveno odgovornog ponašanja

• Edukativni uticaj na podizanje svesti građana o potrebi stalnog, javnog i transparentnog praćenja kvaliteta vode i mogućnosti učešća građana u upravljanju kvalitetom vode

• “Biotoksinomer” značajno doprinosi oživljavanju napuštenih industrijskih područja otkrivajući koje zemljište se može bezbedno koristiti za poljoprivredne kulture u zavisnosti od stepena zagađenja

• “Biotoksinomer” svojom mogućnošću precizne detekcije mesta gde počinje zagađanje, doprinosi razrešenju problema uzročnika zagađenja reka, na koje izlaze susedske opštine

FINANSIJSKI POTENCIJAL

U Srbiji zasad ne postoji ni jedan sličan uređaj biotoksinomeru. Merenja kvaliteta vode iz vodovoda su pokazala da je mikrobiološki bila neispravna voda iz 48% vodovoda, a fizičko-hemijski iz 34% vodovoda. Kako je broj naselja u Srbiji veći od 6.000, sa dosta seoskih vodovoda, bez ikakve kontrole toksičnosti, treba očekivati tražnju za biotoksinomerima.

Osnovne osobine uređaja su niska cena i brzina rada, on-line praćenje rada, jeftino održavanje, mobilnost, kao i širok opseg primene. Procenjena cena uređaja je veoma pristupačna za naše ekonomske prilike jer je hardverski deo uređaja veoma jeftin, s obzirom na to da se sastoji od komponenti koje se mogu lako nabaviti na domaćem tržištu i softvera koji je u potpunosti proizvod domaće pameti. Cena “biotoksinomera” je oko 4.000 EUR, a vek trajanja uređaja zavisi od veka trajanja hardverskih komponenti, odnosno oko 10 godina. Do sada nije prodat ni jedan uređaj ali se vode pregovori sa nekoliko opština juga Srbije, koje su zainteresovane za biotoksinomer.

U razvoj uređaja je, do sada, investirano oko 2.000 EUR, a potrebna su dodatna sredstva za nova testiranja i usavršavanja, kako bi rad uređaja bio ispitan u svim uslovima i kako ne bi zaostajao za sličnim u svetu. Na razvoju biotoksinomera je godinu i po dana radio inovacioni tim od četiri saradnika, koji je posetio i zemlje u okruženju u cilju što boljeg upoznavanja sa najnovijim trendovima u pogledu kontrole, praćenja i upravljanja kvalitetom vode. Povremene letnje treninge članovi tima obavljaju u evropskim laboratorijama koje se bave zaštitom voda, sa kojima postoje istraživački kontakti (Univerzitet Grac, Univerzitet Vajmar, Univerzitet Drezden, Univerzitet Bohum).

Tržišne potrebe

Nakon uvođenja EU direktiva u naše zakone očekuje se tržišni trend povećanja zainteresovanosti stanovništva, lokalnih vlasti i vodosnabdevača za ekološku održivost, posebno za kvalitet vode, što će rezultirati potražnjom od 50 uređaja i rastom od 10% godišnje do 2020.

Konkurencija- Iako postoji Direktiva EU o vodama, čak i u Zapadnoj Evropi ne postoji sistematsko praćenje kvaliteta voda on-line uređajima, posebno ne bio-senzorima, već sporadično. Poslednjih godina počinju da se instaliraju takvi uređaji, posebno u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj. Na domaćem tržištu i tržištima u okolnim zemljama ne postoji proizvođač biotoksinomera baziranog na primeni dafnija. U Evropskoj uniji dominira firma bbe “Moldaenke” iz Nemačke, kao i proizvođač Dafnija-test kita “MicroBioTests Inc”, iz Belgije. U Australiji uređaj proizvodi firma TSE. Uređaj firme “Moldaenke” (DaphTox II) je kompjuterizovan, sa podrškom standardnih procedura, ali nije razvojni. Cena je skoro neprihvatljiva za naše i okolna tržišta. Uređaj “DAPHTOXKIT F Magna” je relativno jednostavan, sa velikim trošenjem vremena istraživača, bez sofisticiranijih analiza. Firma “Hack-Lang”e u Evropi ne nudi dafnija toximeter, a u SAD su uređaji sa cenom preko 15.000 USD.

Potencijal- Tržište indikatora toksiciteta pomoću dafnija je potencijalno eksplozivno. Rezultati koji se postižu merenjima ohrabruju konstruktore da i za svoje potrebe konstruišu toksinomere. Broj testova u svetu je nekoliko desetina hiljada godišnje, sa tendencijom rapidnog rasta. Skupa postojeća oprema, kao i znatno istraživačko vreme koje se troši po jednom obično off-line eksperimentu, ohrabruju konstrukciju sopstvenih uređaja, tako da se indirektna konkurencija može transformisati sa vremenom u direktne konkurente.

Tržište- Zbog zakonske regulative i strožih normi, može se očekivati da će tržišta EU i SAD biti najatraktivnija, ali prodor na ta tržišta zahteva znatna sredstva. U razvijenim zemljama će brza indikacija nano-toksikantima biti uskoro vrlo aktuelna, pa taj segment tržišta može da postane uskoro vrlo interesantan. Na domaćem tržištu je najatraktivniji segment ispitivanje toksičnosti industrijskih otpadnih voda, vode za piće i komunalnih otpadnih voda i istraživačkih laboratorija. Javna vodoprivredna preduzeća (reke, jezera i akumulacije), kao i organizatori rizičnih skupova mogu postati atraktivniji segmenti posle pretvaranja direktiva EU u zakonsku regulativu. Takođe, više hiljada neregulisanih seoskih vodovoda može postati atraktivno tržište, ali tek po usvajanju novih regulativa. Na tržišni trend znatno utiču Direktive EU o vodama (Direktiva 2000/60/EC) u delu utvrđivanja kvaliteta životne sredine, preporučujući Dafnija-test kao test sa faktorom sigurnosti 100, dok standard ISO 6341 daje proceduru testa.

Osim legislativnih, postoje značajni tržišni trendovi koji utiču na plasman bio-toksinomera:

– Rapidno povećanje zainteresovanosti stanovništva, lokalnih vlasti i vodosnabdevača za ekološku održivost, posebno za kvalitet vode za piće i rečne vode, kao i uticaj toksičnosti na kancerogeno dejstvo vode za piće;
– Incidentni slučajevi hemijski neispravne vode za piće i rečne vode nalažu stalnu kontrolu kvaliteta vode, sa težnjom da kontrola bude on-line i neprekidna;
– Povećanje sadržaja neuro-toksina i nano-toksičnosti, kao posledica novih nano tehnologija;
– Povećanje broja laboratorija u svetu zainteresovanih kako za trenutno merenje toksičnosti, tako za istraživanje korišćenjem bio-senzora;
– Organizatori sve većeg broja rizičnih skupova (sportski, politički, muzički), kao i anti-terorističke institucije, imaju potrebu za trenutnu indikaciju zatrovane vode.

Tržište za “biotoksinomer” se može podeliti na lokalno (Srbija), okruženje (Jugoistočna Evropa – Balkan), EU i SAD. Lokalno tržište se može podeliti na sledeće segmente, uz navođenje primene i trendova koji će najviše uticati na animiranje pojedinog segmenta:

– Industrija (otpadne vode; pravni, ekonomski, tehnološki),
– Vodovodi i kanal (voda za piće, otpadna voda, izvorišta; demografski, ekonomski, tehnološki)
– Istraživačke i nastavne laboratorije (sve vode; ekonomski, tehnološki, kulturni),
– Javna vodoprivredna preduzeća (sve vode; demografski, tehnološki, političko-pravni, društveno-kulturni),
– Organizatori rizičnih skupova – bezbednosne organizacije – antiterorizam (voda za piće; pravni, tehnološki)

– Lokalna samouprava -gradska i seoska (voda za piće, otpadna voda, površinske vode; demografski, tehnološki, političko-pravni, društveno-kulturni),
– Osiguravajući zavodi (sve vode osiguranika; demografski, ekonomski, političkopravni),
– Nevladine organizacije i individualni istraživači

Inovacioni tim klastera Dunđer je član radne grupe za zaštitu voda i osim isporuke bio-senzora, pratećeg softvera i uputstva za instaliranje, nudi i sledeće usluge:

– Instalisanje hardvera za senzor i akvarijum;
– Obuka u radu sa hardverom;
– Instalisanje akvarijuma sa kolonijom Dafnija (Daphnia Magna);
– Obuka za gajenje Dafnija u laboratorijskim uslovima;
– Instalisanje, baždarenje i aktiviranje pratećeg softvera;
– Obuka za rad sa pratećim softverom;
– Postavljanje rezultata merenja na Internet prezentaciju firme kupca;
– Postavljanje foruma interesnih grupa za rezultate merenja toksičnosti na neki Internet servis;
– Uključivanje korisnika-partnera na korisnički i konsultacioni VPN (Virtual Private Network);
– Postavljanje i baždarenje uređaja za specijalna istraživačka merenja;
– Obuka za upoznavanje sa evropskom i nacionalnom legislativom u oblasti zaštita voda

“Biotoksinomer” osvojio je prvo mesto na takmičenju (NIT) za najbolju tehnološku inovaciju 2010. u kategoriji inovativnih ideja u grupi medicina, zdravlje i ekologija.

Ukoliko je “Biotoksinomer” Vaš favorit za inovativnu investiciju godine, glasanje možete obaviti na oficijalnom sajtu nagrade “Aurea 2011”.

Construction cluster “Dunđer” from Nis, invented “biotoksinomer”, a unique device on-line and provides 24-hour monitoring of water quality and the presence of hazardous substances in the water. The device achieves a quick, inexpensive and ecologically friendly way, using water crustacean Daphnia, which are very sensitive to the presence of toxins in the water. If Daphnia can survive in the water, then this water is perfectly safe for humans. If it comes to her death, it means that they appeared toxins. Brain unit is unique in the world of software that has the ability to spot mortality Daphnia in real time immediately inform the competent.
“Biotoksinomer” works through a simple and low-cost hardware and complex software. The device consists of two chambers with bioeseja, with a control group of Daphnia, which is located in a stable water conditions (conditions that feigning their natural environment) and the second chamber through which flows constantly refining the raw water prior to drinking water, the desired rate, the where the group studied Daphnia. This system, 10 times cheaper than similar, since they are identical systems in the world virtually non-existent, using the software that controls the webcam. The camera in a short period of time (every 300-500 milliseconds) 24 hours a day in a recording chamber Daphnia.
The development of the device so far invested around EUR 2,000, and in the future will require additional funds for new testing and training. The estimated price of the device is around 4,000 euros, and the life of the device depends on the hardware, which is about 10 years.
INNOVATION
Biotoksinomer is a device for the control of water quality with the help of small aquatic crustacean – Daphnia, in real time, notify and warn of the presence of toxic substances in the water. Innovation “biotoksinomera” is reflected in the system of early detection and warning of malfunction of drinking water, which is achieved by placing the device at the entrance of raw water in the plumbing or in open streams.
How does biotoksinomer?
“Biotoksinomer” works through a simple and low-cost hardware and complex software. The device consists of two chambers with bioeseja, with a control group of Daphnia, which is located in a stable water conditions (conditions that feigning their natural environment) and the second chamber through which flows constantly refining the raw water prior to drinking water, the desired rate, the where the group studied Daphnia.
Management of this device is done with the help of software. The software manages web camera that in a short period of time (every 300-500 milliseconds) 24 hours a day in a recording chamber Daphnia. Based on the analysis of these images software monitors the number, size and mobility of Daphnia. When the number of live Daphnia in the study chamber falls below 50% or more (limit certain European toxicity test), an alarm is activated, which informs the raw water is not correct for the standard treatment of drinking water (because of the content of toxic substances). The data is automatically sent to the server and SMS or the Internet to inform the authorities that you turn off the water supply. Then immediately switch off the supply of raw water to the treatment plant because the water reached a toxin that caused the death of Daphnia. The software automatically sends data to the server and graphically displays the status of Daphnia poslednjig in 24 hours, and during the whole year, where one can keep track of on-line via the Internet.
The software has been made a member of the innovation team Dunđer clusters and, for now, this program is unique in the world and it is entirely the product of mind, which is the added advantage that it can be upgraded, maintained and adapted to the various requirements of clients.
Daphnia
Supply-Daphnia are the size of half a millimeter to 2.5 millimeters, which means that they are visible to the naked eye. Dunđer cluster has its own breeding Daphnia (small bioesej), and bring them to the various lakes and rivers in the region. An initial amount had been passed and the Ohrid Lake. Daphnia are sold while they are still in the form of eggs that are hatched and the egg can live for a long time in cold weather. The cost of one egg Daphnia as the price of a chicken egg. Daphnia normally reproduce sexually and asexually.
Number of dead Daphnia immediately reimburse the identical number of new young Daphnia.
Lifetime-natural conditions in Daphnia as a food fish can survive for several days. Under laboratory conditions, however, can live up to 45 days, provided that their sexual maturity occurs after about two weeks, so you can expect to reproduction.
“Biotoksinomer” consists of two tanks. One is the control in which simulate natural conditions in which they live daphnia and when the tank reaches Daphnia mortality, it is a natural cause of death. Unnatural cause of death Daphnia is considered when more than 50% of the Daphnia dies in the last 24 hours or less in the second tank, which is beginning to have the same number of Daphnia.
Treatment of dead Daphnia-Since it is a small shrimp-Daphnia, no need to take out the dead Daphnia aquarium anywhere relations, because at the bottom of the aquarium and the way there and algae and other plankton Daphnia used in its chain diet, so that the dead Daphnia degrade and it will in no way affect the number of live Daphnia in terms of toxins.
Caring for Daphnia-As the work biotoksinomera fully automated, the software tracks the number, size and mobility of Daphnia, and graphically displays real-time status of Daphnia, and taking care of Daphnia can be organized and programmed remotely without the presence of people. It only takes one person to monitor the state of Daphnia on the Internet, visit bioesej and necessary complement to the new aquarium Daphnia, which requires about half an hour a week or fortnight.
SOCIAL UTILITY
Biotoksinomera impact on improving the living environment
The most significant advantage “biotoksinomera” in its preventive role, because it eliminates the negative effects of delay of standard methods of water quality testing. Why standard methods of late? Because the sampling is not performed continuously 24 hours a day. In addition, these analyzes require expensive imported equipment, expensive reagents, a highly trained people and time. While the results of these analyzes arrive defective water has already reached the consumers (humans, fish, biosveta), toxins are already entered and expanding our organism. Of poisoning, epidemics or similar incidents, and all of this costs a great deal. “Biotoksinomer” solves this problem in a quick and inexpensive way environmentally.
Positive effect “biotoksinomera” on ecology
Device “biotoksinomer” based on the use of ecological Daphnia test, and the EU Directive on Water, in part to determine the environmental quality standards (Directive 2000/60/EC) provide daphnia as a bio-sensor with a safety factor of 100% for establishing chemical standards monitoring water quality.
Daphnia are very sensitive to the presence of any toxins in the water. If Daphnia can survive in the water, then this water is safe for humans. If the Daphnia dies, it means that the toxins present in the water, because there is nothing that is harmful to people, and not for Daphnia.
Influence “biotoksinomera” the protection of public health
“Biotoksinomer” their system of early warning and notification to:
• Prevention and protection of populations from areas with endemic disease caused by toxicants in drinking water
• The prevention and protection of the population of certain constituents in the water with carcinogenic activities
• The prevention and protection of the elderly population of the accumulation of toxins, especially heavy metals
• Quality control of transboundary rivers of water, which can cause cross-border disputes
• The control of water quality in the river basins where there are major pollutants being discharged untreated wastewater into rivers and causing occasional fish kill
• The use of Daphnia in “biotoksinimeru” is the only possible way to detect pollutants and nano-waste as a byproduct of nano-technology
• “Biotoksinomer” is a confirmation that there are no more sophisticated devices on the planet by living organisms. Application biotoksinomer is particularly important in cases of cross effects of toxins. Specifically, certain substances which may occur in the water within the allowed concentrations can be very harmful when mixed. Modern devices that fact can miss, but not Daphnia.
The benefits of transparency and the online 24-hour monitoring of water quality using biotoksinomera
• The right of citizens to be informed about what kind of water they drink and the possibility of participation of citizens in decision-making about it, is a significant contribution biotoksinomera in socially responsible behavior with limited natural resources, such as the water.
• The concept of sustainable development implies the harmonization of economic growth with environmental protection and environmental sustainability, while offering a significant contribution biotoksinomer ecological principle in the assessment of problem solving increase in the number of pollutants due to industrial growth, resulting in environmental pollution.
• Support the activities of the environmental sustainability of the environment belongs to the corpus of social responsibility
• Educational impact on raising awareness of the need for a permanent, public and transparent monitoring of water quality and the possibilities of citizen participation in the management of water quality
• “Biotoksinomer” contributes significantly to the revitalization of abandoned industrial areas, revealing that the land can be safely used for crops, depending on the degree of contamination
• “Biotoksinomer” their ability to detect the precise place where it starts zagađanje, contributing to solving the problem of pollution of rivers causes, appearing on neighboring municipalities
FINANCIAL RESOURCES
In Serbia, for now there is no such device biotoksinomeru. Measuring the quality of tap water showed that the microbiological water was defective from 48% water and physically and chemically from 34% water. As the number of settlements in Serbia more than 6,000, with many rural water supply, without any control, toxicity, we should expect demand for biotoksinomerima.
Basic features of the device are low cost and speed of operation, on-line monitoring, cheap maintenance, mobility, and a wide range of applications. The estimated price of the device is very affordable for our economic situation because the hardware of the device is very cheap, considering that it is made up of components that can be easily purchased on the domestic market and the software that is entirely the product of his mind. Price “biotoksinomera” is about 4,000 euros, and the life of the device depends on the life of the hardware, which is about 10 years. So far not sold a single unit, but negotiations are underway with several municipalities in the south of Serbia, who are interested in biotoksinomer.
The development of the device so far invested around EUR 2,000, and additional funds are needed for the new testing and training, in order that the device was tested under all conditions and in order not to lag behind similar to the world. Biotoksinomera to develop a year and a half doing innovative team of four experts, who visited the country in the region in order to recognize the latest trends in terms of control, monitoring and management of water quality. Occasional summer training team members perform in European laboratories dealing with water, to which there are contacts Research (University of Graz, University Weimar, Dresden University, University Bochum).
Market demand
Following the introduction of the EU directive into our laws expected market trend of increasing interest in the population, local authorities and water suppliers for environmental sustainability, particularly water quality, resulting in a demand of 50 devices and the growth of 10% a year until 2020.
Although there is competition-EU Water Directive, even in Western Europe, there is no systematic monitoring of water quality on-line devices, especially bio-sensors, but sporadically. In recent years, begin to install such devices, particularly in Germany, Italy and France. In the domestic market and markets in neighboring countries there is a manufacturer biotoksinomera based on the use of Daphnia. The company dominates the European Union bbe “Moldaenke” from Germany, as well as manufacturer-Daphnia test kit “MicroBioTests Inc.” from Belgium. In Australia conditioning products company TSE. The device of “Moldaenke” (DaphTox II) is a computerized, with the support of standard procedure, but not development. The price is almost unacceptable to us and surrounding markets. Device “Magna DAPHTOXKIT F” is relatively simple, with large spending time researchers, without sophisticated analysis. The company “Hack-Lang” eu Europe does not offer Daphnia toximeter In the U.S., the device cost over $ 15,000.
Market potential indicators of toxicity using Daphnia is potentially explosive. The results achieved by measuring encourage designers to their needs and to construct toksinomere. The number of tests in the world, tens of thousands per year, with a tendency of rapid growth. Set of existing equipment, as well as much research and time spent per usual off-line experiment, encouraging the construction of their own devices, so that the indirect competition can be transformed over time into direct competitors.
-Due to market regulations and stricter regulations, we can expect that the EU and U.S. markets will be the most attractive, but the penetration of these markets requires significant resources. In developed countries, the rapid indication of nano-toxicant soon be very significant, and that segment of the market may soon become very interesting. In the domestic market is the most attractive segment of the toxicity testing of industrial wastewater, drinking water and waste water treatment and research laboratories. Public water management companies (rivers, lakes and reservoirs), the organizers of risk events may become more attractive segments after converting the EU directive into legislation. Also, thousands of unregulated rural water supply may become an attractive market, but only after the adoption of the new regulations. On the market trend significantly affect the EU Water Directive (Directive 2000/60/EC) in the district to determine the quality of the environment, recommending Daphnia-test as a safety factor of 100, while the standard ISO 6341 provides the test procedure.
In addition to the legislative, there are significant market trends affecting the marketing of bio-toksinomera:
– The rapid increase in the population of interest, local authorities and water suppliers for environmental sustainability, especially for the quality of drinking water and river water, and the effect of toxicity to the carcinogenic effects of drinking water;
– Chemical incident cases of defective drinking water and river water, a permanent water quality control, striving to control it on-line and continuous;
– An increase in neuro-toxins and nano-toxicity, as a result of new nano technology;
– Increase the number of laboratories around the world interested in the current measurement of toxicity, so research using bio-sensors;
– Organizers of the increasing number of risk events (sports, political, music), as well as anti-terrorist institutions are in need of immediate indication of poisoned water.
The market for “biotoksinomer” can be divided into local (Serbian), environmental (Southeast Europe – the Balkans), the EU and the U.S.. Local market can be divided into the following segments specifying application and trends that will most affect the animation of each segment:
– Industrial (wastewater, legal, economic, technological),
– Water supply and channel (drinking water, waste water, water sources, demographic, economic, technological)
– Research and teaching laboratories (all water, economic, technological, cultural),
– Public water management companies (all waters; demographic, technological, political-legal, socio-cultural),
– Organizers of risk events – security organization – Counterterrorism (drinking, legal, technological)
– Local government and rural-urban (drinking water, wastewater, surface water, demographic, technological, political-legal, socio-cultural),
– Insurance companies (all waters of the insured, demographic, economic, političkopravni)
– Non-governmental organizations and individual researchers
Innovation clusters that Dunđer is a member of the working group for the protection of water supplies and the addition of bio-sensors, supporting software and instructions for installation, and provides the following services:
– Installing hardware for sensor and aquarium;
– Training to work with the hardware;
– Installing an aquarium with a colony of Daphnia (Daphnia magna);
– Training for the cultivation of Daphnia in the laboratory;
– Installation, calibration and activation accompanying software;
– Training for working with supporting software;
– Set the measurement results on the website of the company the customer;
– Set up of stakeholders forum for the results of measurements of toxicity in some Internet service;
– Inclusion of the partner-user consultation and VPN (Virtual Private Network);
– Set up and calibrate equipment for special research measurement;
– Training to meet with European and national legislation in the field of water protection
“Biotoksinomer” won first place in the competition (NIT) for the best technological innovation 2010th in the category of innovative ideas in the group Medical, Health and Environment.
If “Biotoksinomer” Your favorite for innovative investment, the voting can be done on the official website “Aurea 2011”.