Case Study Residential / Studija slucaja rezidencijalne zgrade

ZAVRŠNI IZVEŠTAJ EVALUACIJE REZIDENCIJALNE ZGRADE U UL. GEN. B. JANKOVIĆA 1

Izvršilac aktivnosti: HANS PLUS, 18000 Niš, Hajduk Veljka

Odgovorno lice Izvršioca: Prof. Dr Zoran Jovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu

Mesto iz vršenja: 18000 Niš, Generala Bože Jankovića 1

Vreme izvršenja: 90 dana (01.avgusta 2020 – 31.oktobra 2020)

Osnov izvršenja: Ugovor sa Građevinskim klasterom Dunđer iz Niša

Naziv projekta Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište EU, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada OPEN HOUSE

 NAZIV PROJEKTNE AKTIVNOSTI

”STUDIJA SLUČAJA REZIDENCIJALNE ZGRADE U NIŠU U UL. GENERALA BOŽE JANKOVIĆA 1 – EVALUACIJA PO METODI OPEN HOUSE”

za potrebe navedenog projekta Građevinskog klastera Dunđer

Građevinski klaster Dunđer je nakon sprovedenog postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača, sklopio ugovor sa firmom HANS PLUS iz Niša, za  sprovođenje aktivnosti ”STUDIJA SLUČAJA REZIDENCIJALNE ZGRADE U NIŠU U UL. GENERALA BOŽE JANKOVIĆA 1 – EVALUACIJA PO METODI OPEN HOUSE”  na EUPRO projektu Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište eu, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada”.

 Vreme za sprovođenje studije slučaja rezidencijalne zgrade je bilo 90 dana, od 01.avgusta 2020 – 31.oktobra 2020. Izvođač je nakon izvršene aktivnosti u celini, predao sve upitnike sa sprovedenom evaluacijom naručiocu, koji se sastoje iz upitnika za svih 6 kriterijuma sa podkriterijumima, zbirne ocene, sumarnog prikaza težine i primenljivosti kriterijuma,  evaluacije izveštaja, kontrolne liste kao i završni izveštaj.

Celokupni troškovi sprovođenja evaluacije po metodi Open House padaju na teret naručioca Građevinskog klastera Dunđer iz Niša, koji je dužan da isplati izvršiocu ugovoreni iznos, nakon pregleda primljenog materijala, ukoliko nema nikakvih primedbi na isti.

U izradi metodologije je učestvovala radna grupa eksperata iz oblasti procene standarda kvaliteta i održivosti zgrada, na čelu sa prof. Dr Zoranom Jovanovićem, redovnim profesorom Elektronskog fakulteta u Nišu, a medju njegovim saradnicima su bili kako pripadnici akademske zajednice, tako i inženjeri sa iskustvom u oblasti standarda prilikom gradnje, vršenju merenja ispunjenosti standarda vezanih za rezidencijalne objekte.

Implementacija studije slučaja poslovne zgrade je uključivala niz aktivnosti vezanih za merenja i opis stanja zgrade prema svih 6 grupa kriterijuma, što znači da sav posao bio obavljan na licu mesta. U tu svrhu je bilo neophodno izvršiti mnogo poseta zgradi, videti svu građevinsku dokumentaciju kako bi se procenio svaki segment od temelja do krova, kao i infrastruktura, životna sredina, tehnički, socijalno-funkcionalni, lokacijski i ekonomski aspekti zgrade. Rezultati procene su iskazani u procentima.

Obzirom da broj rezidencijalnih zgrada uveliko nadmasuje broj poslovnih zgrada, ova studija slučaja ima za cilj da bude primer kako treba ocenjivati tu vrstu zgrada prema EU metodi Open House. Dakle, namenjena je za upotrebu u praktičnoj nastavi građevinskim inženjerima, arhitektama i urbanistima, koji nameravaju da prođu obuku za profesiju evaluatora po metodi Open House. Svi zainteresovani članovi klastera će biti informisani o novim EU tendencijama u proceni kvaliteta zgrada.

Studija slučaja će biti dostupna široj stručnoj javnosti na veb stranici projekta, jer će svaka zgrada koja je prošla ove kriterijume ocenjivanja biti objavljena na ovom vebsajtu.

Tokom evaluacije rezidencijalne zgrade u ul. Generala Bože Jankovića br. 1, sagledani su svi aspekti zgrade i okoline i primenjeno je svih šest grupa kriterijuma sa onim podindikatorima koji se tiču rezidencijalnih objekata i doneseni su sledeći zaključci:

  • Iako su u izgradnji objekta korišćeni uglavnom kvalitetni materijali, izbegnuta je upotreba novih izolacionih materijala, kao što su fazno-promenljivi materijali, koji u toku leta danju upijaju toplotu a leti je otpuštaju, a u toku zime apsorbuju danju hladnoću, a noću je otpuštaju.
  • Neznatno je korišćenje recikliranih materijala, kao šro je na pr. Izoretex izolacioni materijal sa termičkim i akustičkim performansama znatno boljim od standardnog stiropora
  • Iako je toplotna i zvučna izolacija dobra, velika je primedba da nije vršeno kontinuirano merenje nivoa buke u decibelima, kao i to da nisu nikada izmereni toplotni gubici termo kamerama, što utiče na opštu ocenu energetske efikasnosti zgrade
  • Zgrada koristi 2 vrste obnovljivih izvora energije i to: 1. toplotnu pumpu za grejanje i 2. solarne panele na krovu zgrade za delimično snabdevanje električnom energijom. Na žalost ni ovde nisu vršena nikakva kontinuirana merenja

ISTRAŽIVANJE OCENE UKUPNOG OKRUŽENJA ZGRADA:

Predmet istraživanja u ovoj studiji  je rezidencijalna zgrada u ul. Generala Bože Jankovića 1, u Nišu, koja pripada kontinualno izgrađenom područiju grada, 700m  udaljen od Niške Tvrđave kao značajnog kulturno istorijskog spomenika. Sama lokacija se nalazi neposredno uz ulicu Stefana Prvovenčanog, a ujedno ima i pristup iz Prvomajske ulice. Severno od zgrade nalazi se zgrada suda, a istočno se nalazi Narodno pozorište dok se jugozapadno nalazi veliki gradski parking. U širem okruženju se od važnijih sadržaja nalaze, autobuska stanica, pošta, srednja muzička škola, osnovna škola Vožd Karađorđe i gimnazija Bora Stanković. Područije je od reke udaljeno oko 700m.

1.1 POVEZANOST SA GRADOM

Sama lokacija uz dve jake saobraćajnice Stefana Prvovenčanog i ulice Vožda Karađorđe  ima pristup autoputu i aerodromu “Car Konstantin”. Lokacija je povezana pešačkim stazama koje vode do samgog centra grada, što nam daje zaključak da je lokacija dobro povezana sa centrom grada.

Slika 1. Bitni reperi u okruženju; 1. Narodno pozorište, 2. Sud, 3. Srednja muzička škola, 4. Individualno stanovanje, 5. Stambeno poslovna zona, 6. Tvrđava, 7. Autobuska stanica, 8. Cvetna pijaca 9. Narodne Novine.

1.2 OPŠTE KARAKTERISTIKE PROSTORA

Zgrada je kvadratnog oblika, spratnosti Po+Pr+P6+Pk. Prostor oko zgrade je bez zelenila.

1.3 OPIS SUBJEKTIVNOG DOŽIVLJAJA PROSTORA

Okolina zgrade  predstavlja kompoziciju razlicitih sadržaja i prostora, u najužem centru grada.

Prostor neposredno oko zgrade karakteriše subjektivni osećaj starog Niša, što se ne može reći za istočnu stranu, gde se nalazi zgrada Narodnih Novina.

1.4 BEZBEDNOST

Prostor je bezbedan za korišcenje tokom dana u svim svojim delovima, ali tokom noći u pojedinim delovima nije, zbog slabog osvetljenja. Kritičan pravac predstavlja istočna strana, gde se ujedno nalazi i parking koji nije osvetljen. Jedino osvetljenje na tom delu predstavlja ulična rasveta.

1.5 NAČIN I INTENZITET KORIŠĆENJA PROSTORA

Intenzitet korišćenja ovog prostora je različit i u najvećoj meri zavisi od rada okolnih objekata. Najveća frekvencija korišcenja prisutna je u periodu od 7 – 16h i to radnim danima. Da bi kasnije tokom dana postepeno opala i svela se na tek po kojeg prolaznika. Najmanji broj korisnika tokom godine prisutan je u periodu od 15. jula do 20. avgusta, kada je usled godišnjih odmora smanjen broj stanara.

Opremljenost prostora je veoma oskudna što se nepovoljno odražava na stepen korišcenja prostora, zbog toga što prostor nije opremljen klupama, česmama, kioscima i sličnim sadržajima.

Zbog svoje karakteristike najveći broj korisnika ovog prostora predstavljaju stanari zgrade. Održavanje prostora je na pristojnom nivou.

Otpadaka po stazama nema, pošto u području na najfrekventnijim mestima postoji dovoljan broj kanti za otpatke.

1.6 VEGETACIJA

U područiju nije prisutno nisko, srednje i visoko rastinje, trava, drveće i cveće

1.7 VODA

U širem područiju ne postoje nikakve vodene površine tipa fontane, česme i sl

1.8 BOJA

Dominantne boje su više nijansi sive i crna  boje (fasada zgrade, asfaltni putevi, različito betonsko popločanje). Tmurna siva boja predstavlja dominantnu kombinaciju zajedno sa crnom.

1.9 UMETNOST

U neposrednom okruženju ne postoji nikakav spomenik. Najbliža su dva spomenika ispred Narodnog pozorišta bista Stevana Sremca i Branka Miljkovića.

20 SVETLO I OSVETLJENJE

Područije je veoma slabo osvetljeno. Osvetljenje  postoji ispred ulaza u zgradu  a prilaz zgrade koristi uličnu rasvetu.

2.1 MATERIJALI

Materijali koji preovladavaju u prostoru su niske, stare jednospratne kuće od cigala, u duhu starog Niša, kombinovane sa predratnim zgradama (Muzička škola) i modernim  betonskim zgradama (Narodne Novine).

2.2 ZAŠTITA OD NEGATIVNIH UTICAJA

Buka i zagađenje su u najvećoj meri prisutni zbog intenzivnog saobraćaja u ulici Vožda Karađorđa I Stefana Prvovenčanog. Jedina zaštita od ovih negativnih uticaja jeste aleja zelenila koja se nalazi na središtu ulice Stefana Prvovenčanog.

2.3 PRIRODA I DIZAJN RELJEFA

Klima Niša pa samim tim i područija je umereno kontinentalna. Reljef područija je ravničarski bez ikakvih neravnina, te on nema posebnog uticaja na dizajn ovog prostora. Prostor je u većini delova zaštićen od sunčevih zraka i vetra.

2.4 MIKROKLIMA

Element koji u najvećoj meri utiče na mikroklimu područija jeste vegetacija, koja je u ovom prostoru nedovoljna, čime se odstupilo od principa bioklimatskog projektovanja. Oživljavanje mikroklime bi trebalo obezbediti sadnjom listopadnog drveća, koje u letnjim mescima ublažava uticaj sunca, dok u zimskim kada ostanu bez lišca dozvoljavaju znatno veći upad svetlosti.

2.5 EKOLOŠKE VREDNOSTI

Iako vrlo oskudne, zelene površine ipak imaju neki značaj u precišcavanju vazduha i stvaranju kiseonika, apsorbciji prašine, buke i štetnih gasova, kao i u ublažavanju dejstva vetra. Retko visoko zelenilo, u letnjim mesecima stvara hladovinu i na taj način ublažava uticaj visokih temperatura.

2.6 VEGETACIJA

Celokupno područije oskudeva zelenilom i vegetacijom.

2.7 KORIŠĆENJE I AKTIVNOSTI

Prostor bi trebalo učiniti privlačnijim i zanimljivijim široj gradskoj populaciji uvođenjem novih sadržaja ili organizovanjem povremenih događaja.

2.8 UDOBNOST I IMIDŽ

Bezbednost oko zgrade je ugrožena time što je tokom noći velikim delom neosvetljena. Mikroklimatski komfor je na niskom nivou ali postoji dosta mogućnosti za njegovo unapređenje uvođenjem novog zelenila i stvaranjem vodenih površina u celom prostoru. Oživljavanje okoline zgrade  novim aktivnostima zahtevaće i uvođenje dodatne urbane opreme i mobilijara u celom područiju, koja će uz novo zelenilo zahtevati dodatno angažovanje na njihovom održavanju. 

Sumarni prikaz zgrade je dao sledeće rezultate:

  1. Prva grupa kriterijuma koja ocenjuje Ekološki kvalitet zgrade je dobila najmanje 11,4%. Ova grupa kriterijuma je obavezna kod ocenjivanja poslovnih zgrada, dok je kod rezidencijalnih opciona i indikatori nose manju težinu.

EKOLOŠKI KVALITET (1)

1.1 Potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
1.2 Potencijal uništavanja ozonskog omotača (ODP)
1.3 Potencijal acidifikacije (Beta-AP)
1.4 Potencijal eutrofikacije (EP)
1.5 Potencijal kreiranja fotohemijski Ozona (POCP)
1.6 Rizici od materijala
1.7 Biodiverzitet i praznjenje staništa
1.8 Svetlosna zagađenja
1.9 Zahtevi neobnovljive primarne energije (PEnr)
1.10 Ukupni zahtevi primarne energije i procenat obnovljive primarne energije
1.11 Vode i otpadne vode
1.12 Korišćenje zemljišta
1.13 Otpad
1.14 Energetska efikasnost opreme zgrada (liftovi, eskalatori i pokretne stepenice)
  1. Druga grupa kriterijuma koja ocenjuje Socijalno-funkcionalni kvalitet zgrade je dobila 51,63%. Ova grupa kriterijuma nije obavezna kod ocenjivanja poslovnih zgrada, već je opciona, jer težina ovih podkriterijuma je manja za poslovnu zgradu u odnosu na rezidencijalnu.

SOCIJALNO-FUNKCIONALNI KVALITET (2) 

2.1 Pristupačnost bez barijera
2.2 Lična bezbednost i sigurnost korisnika
2.3 Toplotni komfor
2.4 Kvalitet unutrašnjeg  vazduha
2.5 Kvalitet vode
2.6 Akustična udobnost
2.7 Vizuelni komfor
2.8 Udobnost za rad
2.9 Kvalitet usluge
2.10 Elektromagnetna zagađenja
2.11 Javna Pristupačnost
2.12 Buke od zgrada i lokacije gradilišta
2.13 Kvalitet dizajna i urbanog razvoja zgrade i lokacije
2.14 Efikasnost površina
2.15 Konverzija izvodljivosti
2.16 Komfor za bicikle
2.17 Odgovorno poreklo materijala
2.18 Lokalni materijal

 Treća grupa kriterijuma koja ocenjuje Ekonomski kvalitet zgrade je dobila najviše 80,00%. Ova grupa kriterijuma je podjednaka po težini i kod poslovnih i kod rezidencijalnih zgrada, te je zato uvek obavezna za ocenjivanje.

EKONOMSKI  KVALITET (3) 

3.1 Troškovi životnog ciklusa zgrada (LCC)
3.2 stabilnost vrednosti zgrade

 Četvrta grupa kriterijuma koja ocenjuje Tehnički kvalitet zgrade je dobila 48,14%. Ova grupa kriterijuma je podjednaka po težini i kod poslovnih i kod rezidencijalnih zgrada, te je zato uvek obavezna za ocenjivanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (4) 

4.1 Zaštita od požara
4.2 Trajnost i robustnost konstrukcije
4.3 Čišćenje i održavanje
4.4 Otpornost na kišu, oluje, visoke vode i zemljotres
4.5 Zaštita od buke
4.6 Kvalitet omotača zgrade
4.7 Jednostavnost rušenja, reciklaže i demontaže

 Peta grupa kriterijuma koja ocenjuje Kvalitet procesa projektovanja zgrade je dobila 41,1%. Ova grupa kriterijuma je podjednaka po težini i kod poslovnih i kod rezidencijalnih zgrada, te je zato uvek obavezna za ocenjivanje.

KVALITET PROCESA (5) 

5.1 Kvalitet pripreme projektovanja
5.2 Integrisano projektovanje
5.3 Optimizacija i kompleksni pristup projektovanju
5.4 Dokaz o održivosti tokom izrade tendera i dodele posla 
5.5 Uticaj lokacije gradnje na proces gradnje
5.6 Kvalitet izvodjača-podizvodjača / Predkvalifikacija i reference 
5.7 Garancija kvaliteta izvedenih radova
5.8 Tehnički prijem, upotrebna dozvola, puštanje u rad
5.9 Monitoring, korišćenje i funkcionisanje objekta
  1. Šesta grupa kriterijuma koja ocenjuje Lokacijski kvalitet zgrade je dobila 75,74%. Ova grupa kriterijuma je obavezna kod ocenjivanja rezidencijalnih zgrada i kod njih indikatori nose najveću težinu, dok su kod poslovnih zgrada ovi indikatori rangirani manjom težinom i nisu obavezni, već fakultativni.

OCENA LOKACIJE ZGRADE (6) 

6.1 Rizici na lokaciji građevine
6.2 Uslovi na lokaciji građevine
6.3 Opcije za transport
6.4 Izgled i stanje lokacije i susedstva
6.5 Udaljenost  raznih sadržaja
6.6 Bliskost medija, infrastrukture, razvoj

UKUPNA OCENA ZGRADE JE 51,34%