Ciljevi

Osnovni cilj osnivanja Klastera „Dunđer“ je unapređivanje rada i poslovanja preduzetnika i preduzeća u građevinskoj delatnosti u niškom regionu. Glavni zadatak Klastera „Dunđer“ je da ostvaruje komunikaciju među članicama klastera omogućavajući im pristup svim informacijama od značaja za unapređivanje poslovanja.

IZGRADNJA SOCIJALNOG KAPITALA KLASTERA

 • Identifikovanje svih mogućih članova i činilaca klastera
 • Izgradnja socijalnog kapitala sa članovima klastera
 • Razvijanje svesti o značaju klasterskog ekonomskog razvoja i povezivanja
 • Jasnija slika o regionalnim ekonomskim podacima
 • Analiza klasterskih komparativnih prednosti
 • Pravljenje skice rasporeda klasterskih resursa

ŠIRENJE MREŽE

 • Mogućnost saradnje sa drugim preduzećima i preduzetnicima na osnovama uzajamnosti
 • Pregled raspoloživih resursa u oblasti: građevinskog materijala, mehanizacije, radne snage i inženjerske podrške
 • Organizovana savetovanja, seminari, sajmovi, izlužbe, revije, takmičenja i druge slične aktivnosti
 • Obezbeđen jedinstven informacioni sistem za sve članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih, preko banke podataka-berze poslovnih informacija o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, repro materijala, radne snage, kapitala i dr.

Funkcionisanje klastera

 • Okupljanje firmi specijalizovanih za poslove izgradnje, inženjeringa i izvođenja radova
 • Objedinjavanje radne snage usko specijalizovane u oblasti građevinarstva
 • Formiranje stručnih grupa po granama građevinarstva za određivanje normativa
 • Zajedničko korišćenje prozvodnih resursa
 • Zajedničko ulaganje u istraživanje i razvoj
 • Formiranje zajedničkog projektnog biroa
 • Objedinjavanje edukacija u oblasti novih tehnologija
 • Savetovanja o primeni standarda ISO9000, ISO 18000
 • Usvajanje sistema elektronske komunikacije unutar klastera
 • Određivanje lica zaduženih za međunarodnu saradnju i zajednički nastup na stranim tržištima
 • Savetovanja o učešću na međunarodnim tenderima (FIDIC)
 • Savetovanja o zaštiti životne sredine u građevinarstvu
 • Opredeljivanje pravnog i institucionalnog oblika udruživanja
 • Usvajanje kodeksa ponašanja članica
 • Potpisivanje ugovora o osnivanju klastera
 • Određivanje visine članarine kao jednog od vidova finansiranja klastera

Komparativne prednosti Glavna, ključna pitanja identifikovana u okviru analize komparativnih prednosti:

 • Kadrovi: Talenat, veštine, rad, zapošljavanje, usavršavanje
 • Preduzetništvo: Jedinstven pristup tržištu kapitala
 • Socijalni kapital: Odnosi, veze, mreže kontakata
 • Tehnologija i inovacije: saradnja sa naučnim, razvojnim i obrazovnim institucijama
 • Dobavnjači i usluge: Formiranje centralnog registra
 • Objedinjavanje edukacije: izvođenje specijalističkih obuka iz jednog centra
 • Objedinjavanje marketinga: Zajednički izlaz na međunarodno tržište

Zadaci klastera

Okupljanje predstavnika klastera koji su spremni za saradnju i koji su identifikovani u skici rasporeda klasterkih resursa

Formiranje centralnog, grupno klasterskog rukovodstva i ustanovljavanje komunikacionih kanala, definisanje uloge i zajedničko planiranje

Timska saradnja u analizi situacije u regionu

Donošenje odluka na bazi zajedničkih analiza i podataka

Izgradnja zajedničke vizije klastera

Zajednička implementacija

Saradnja

 • Organizovaniji nastup pred državnim organima i institucijama
 • Zaštita prava privatnika od nelojalne konkurencije državnih preduzeća
 • Predlaganje i donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno i posredno utiču na rad članova Klastera;
 • Na principu partnerstva saradnja sa državnim organima i resornim ministarstvom po pitanju građevinske, ekonomske, pravne i sveukupne razvojne politike
 • Ostvarenje saradnje sa komorama, fondovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za članove Klastera.
 • Učešće u pripremi, izradi i zaključivanju granskih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, praćenje njihove primene i predlaganje izmena i dopuna

PLAN RADA FINANSIJSKOG SAVETNIKA

 • Finansijski konsalting  u vezi konkretnih ponuda dobijenih od banka ili raznih fondova i mogućnost davanja saveta oko alternativnih izvora u skladu sa tržišnim i finansijskim uslovima
 • Davanje saveta oko tržišnih mogućnosti za pronalaženje izvora investicija
 • Ocenjivanje kvaliteta finansija konkretnih preduzeća (pravljenje finansijske analize) i samim tim nalaženje prednosti koje treba istaći u pregovorima sa finansijskim institucijama.
 • Procenjivanje kvaliteta finasnija i opšte situacije poslovanja potencijalnih klijenata (kupaca)
 • Tumačenje brojnih finansijskih termina i skrivenih klauzula ugovora  koje Banke obično daju klijentima.
 • Konkurisanje za što povoljnije kreditne uslove kod banaka i drugih finansijskih organizacija.
 • Učešće u kreiranju kreditne politike u skladu sa interesima i potrebama članova klastera

 INTERESI UČESNIKA U KLASTERU I OČEKIVANI REZULTATI

Područje Interes učesnika u klasteru Očekivani rezultati članica klastera
1.Razvoj informacionih sistema 1. Edukacija iz oblasti ugradnje informacionih sistema u zgrade Biulding Information Modelling 1. Kvalitativno pobolјšana izgradnja stambenih i poslovnih prostora
2. Komunikacija i razvoj mreže 1. Mogućnost saradnje sa drugim preduzećima i preduzetnicima na osnovama uzajamnosti. 1. Organizovana savetovanja, seminari. Odlasci na sajmove, izložbe, revije, takmičenja i druge slične aktivnosti.
2. Pregled raspoloživih resursa u oblasti: građevinskog materijala, mehanizacije, radne snage i inženjerske podrške. 2. Obezbeđen jedinstven informacioni sistem za sve članove, za njihove potrebe i potrebe kupaca njihovih proizvoda i korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih, preko banke podataka-berze poslovnih informacija o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, repro materijala, radne snage, kapitala i dr.
3.Razvoj lјudskih resursa/edukacija 1. Mogućnost dalјeg stručnog usavršavanja inženjera i tehničara u oblasti inženjerske informatike. 1. Organizovanje specijalističkih obuka i kurseva u skladu sa potrebama članica Klastera.
4.Tehnološki razvoj 1. Dobijanje licence za Standard ISO 9000 i

ISO 18000.

2. Podsticanje bržeg dobijanja Licenci.

1. Praćenje tehničkih i tehnoloških dostignuća u zemlјi i inostranstvu od interese za rad članova Klastera.
5.Pristup međunarodnim tržištima 1. Mogućnost plasmana proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu. 1. Pružanje članovima Klastera poslovno – administrativne, stručne i druge pomoći kroz edukacije o međunarodnim ugovorima FIDIC
6.Finasijski resursi 1. Konkurisanje za što povolјnije kreditne uslove kod banaka i drugih finansijskih organizacija. 1. Učešće u kreiranju kreditne politike u skladu sa interesima i potrebama članova Klastera.
7.Saradnja sa državnim organima i predstavnicima lokalne samouprave 1. Organizovaniji nastup pred državnim organima i institucijama

 

2. Zaštita prava privatnika od nelojalne konkurencije državnih preduzeća.

1. Predlaganje i donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno i posredno utiču na rad članova Klastera;

2. Na principu partnerstva saradnja sa državnim organima i resornim ministarstvom po pitanju građevinske, ekonomske, pravne regulative i sveukupne razvojne politike.

3. Ostvarenje saradnje sa komorama, fondovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za članove Klastera.

4. Učešće u iniciranju pripreme, izrade i zaklјučivanja granskih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, praćenju njihove primene i predlaganju izmena i dopuna.