Case Study business / Studija slucaja poslovne zgrade

ZAVRŠNI IZVEŠTAJ EVALUACIJE POSLOVNE ZGRADE JP RAZVOJ U KNJAZEVCU

 Izvršilac aktivnosti: PSG INŽENJERING, 18000 Niš, IX brigade 53/61

Odgovorno lice Izvršioca: Predrag Branković, dipl.ing.građ.

Mesto iz vršenja: 19000 Knjaževac, Trg Dimitrija Tucovića 29

Vreme izvršenja: 90 dana (01.avgusta 2020 – 31.oktobra 2020)

Osnov izvršenja: Ugovor sa Građevinskim klasterom Dunđer iz Niša

 

Naziv projekta Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište EU, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada OPEN HOUSE

 NAZIV PROJEKTNE AKTIVNOSTI

”STUDIJA SLUČAJA POSLOVNE ZGRADE JP RAZVOJ U KNJAZEVCU – EVALUACIJA PO METODI OPEN HOUSE”

za potrebe navedenog projekta Građevinskog klastera Dunđer

Građevinski klaster Dunđer je nakon sprovedenog postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača, sklopio ugovor sa firmom PSG INŽENJERING iz Niša, za  sprovođenje aktivnosti ”STUDIJA SLUČAJA POSLOVNE ZGRADE JP RAZVOJ U KNJAŽEVCU – EVALUACIJA PO METODI OPEN HOUSE”  na EUPRO projektu Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište eu, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada”.

 Vreme za sprovođenje studije slučaja rezidencijalne zgrade je bilo 90 dana, od 01.avgusta 2020 – 31.oktobra 2020. Izvođač je nakon izvršene aktivnosti u celini, predao sve upitnike sa sprovedenom evaluacijom naručiocu, koji se sastoje iz upitnika za svih 6 kriterijuma sa podkriterijumima, zbirne ocene, sumarnog prikaza težine i primenljivosti kriterijuma,  evaluacije izveštaja, kontrolne liste kao i završni izveštaj.

Celokupni troškovi sprovođenja evaluacije po metodi Open House padaju na teret naručioca Građevinskog klastera Dunđer iz Niša, koji je dužan da isplati izvršiocu ugovoreni iznos, nakon pregleda primljenog materijala, ukoliko nema nikakvih primedbi na isti.

U izradi metodologije je učestvovala radna grupa eksperata iz oblasti procene standarda kvaliteta i održivosti zgrada, na čelu sa Predragom Brankovićem, dipl.ing.gradj. licenciranim projektantom, a medju njegovim saradnicima su bili kako pripadnici akademske zajednice, tako i inženjeri sa iskustvom u oblasti standarda prilikom gradnje, vršenju merenja ispunjenosti standarda vezanih za rezidencijalne objekte.

Implementacija studije slučaja poslovne zgrade je uključivala niz aktivnosti vezanih za merenja i opis stanja zgrade prema svih 6 grupa kriterijuma, što znači da sav posao bio obavljan na licu mesta. U tu svrhu je bilo neophodno izvršiti mnogo poseta zgradi, videti svu građevinsku dokumentaciju kako bi se procenio svaki segment od temelja do krova, kao i infrastruktura, životna sredina, tehnički, socijalno-funkcionalni, lokacijski i ekonomski aspekti zgrade. Rezultati procene su iskazani u procentima.

Ova studija slučaja ima za cilj da bude primer kako treba ocenjivati POSLOVNE zgrade prema EU metodi Open House. Dakle, namenjena je za upotrebu u praktičnoj nastavi građevinskim inženjerima, arhitektama i urbanistima, koji nameravaju da prođu obuku za profesiju evaluatora po metodi Open House. Svi zainteresovani članovi klastera će biti informisani o novim EU tendencijama u proceni kvaliteta zgrada.

Studija slučaja će biti dostupna široj stručnoj javnosti na veb stranici projekta, jer će svaka zgrada koja je prošla ove kriterijume ocenjivanja biti objavljena na ovom vebsajtu.

Tokom evaluacije poslovne zgrade JP RAZVOJ Knjaževac, sagledani su svi aspekti zgrade i okoline i

primenjeno je svih šest grupa kriterijuma sa onim podindikatorima koji se tiču poslovnih objekata i doneseni su sledeći zaključci:

Potrebno je primeniti sledeće mere za unapredjenje  EE :

 • Zamena sistema daljinskog i centralnog grejanja toplotnom pumpom
 • Procenjena godišnja ušteda od 1500 kWh
 • Prelazak sa paušalnog na obračun za grejanje prema merenju potrošnje toplotne energije
 • Procenjena ušteda energije za grejanje od 10%
 • Zamena sijalica u objektu
 • Procenjena godišnja ušteda od 700kWh
 • Dosledna primena JUS U J5.600 i drugih relevantnih standarda
 • Procenjeno smanjenje instalisane snage za grejanje za 30 – 40%
 • Usvojiti maksimalnu dozvoljenu godišnju vrednost finalne energije za grejanje
 • Procenjena ušteda energije za grejanje do 40%
 • Zamena prozora
 • Poboljšanje izolacije zidova objekata
 • Smanjenje instalisane snage i investicionih troškova za grejanje,
 • Procenjena ušteda energije za grejanje od 10%.

Za podizanje ukupnog kvaliteta i održivosti zgrade preporuke su sledeće:

Smanjite uticaj sopstvene firme na okruženje time što ćete:

 • manje da putujte i oslonite se na telefon, internet i sl.
 • uvedite nagrade za zaposlene ukoliko koriste alternativni a ne sopstveni prevoz
 • uvedite nekoliko radnih sati svake nedelje za rad od kuće
 • kupujte štedljive laptopove umesto stonih računara i spajajte ljude da biste imali manje potrebe za prostorom
 • izbegavajte nepotrebno štampanje papira i koristitie digitalne formate za dokumente
 • pronađite partnere za reciklažu kancelarijskog otpada

potrudite se da vaš kancelarijski prostor bude energetski efikasan

 Ključne mere koje treba sprovesti radi poboljšanja omotača zgrade:

 • upotreba debljih slojeva izolacije i zaptivanje konstrukcije uz efikasnu ventilaciju
 • ugradite visokoefikasne prozore – trostruko zastakljivanje i druge sisteme za stolariju
 • koristite pasivni dizajn kako biste sprečili preterano zagrevanje, odnosno optimalno korišćenje toplotne energije sunčeve svetlosti – na primer, orjentacija zgrade, filmovi za stakla u zavisnosti od strane sveta na kojoj se nalaze i položaja na zgradi (krovni prozor, prozor ispod nadstrešnice)

Ovo su neke od specifičnih strategija  vezano za uštede:

 • napravite štedljive vodovodne instalacije i uređaje, pogotovu ako se zgrada nalazi u oblasti sa problemom vodosnabdevanja
 • rešite detalje tako da izbegnete pojavu vlage i buđi (toplotni mostovi, provetravanje, itd.)
 • u specifikaciju uvrstite ulazne otirače – oni su jedan od najjednostavnijih načina da zgrada bude čistija i zdravija sa manjom koncentracijom prljavštine i vlage – otirač dužine 9m zaustavlja 100% prljavštine sa cipela
 • u specifikaciju uvrstite boje sa malo ili bez VOC materija ili drugih zagađivača
 • izbegavajte materijale koji imaju halogenske protivpožarne sastojke, disfenol-A (BPA), ftalatne plastifikatore i urea-formaldehide
 • obezbedite kvalitetan ventilacioni sistem koji će dopremiti dovoljno svežeg vazduha u zgradu
 • obezbedite dnevno osvetljenje i vezu objekta sa spoljašnim okruženjem

U doprinos dugotrajnosti spada i rekonstrukcija postojećih zgrada umesto gradnje novih. Ukoliko u velikoj meri uspete da smanjite potrošnju u postojećoj zgradi kroz rekonstrukciju u smeru energetske efikasnosti, nećete morati da trošite energiju za njihovo rušenje, da stvarate nepotreban otpad, itd. Zato je važno graditi zgrade koje lako mogu da promene svoju funkciju. Neki stručnjaci preporučuju da se pojedini delovi zgrade definišu prema dugotrajnosti i tako i tretiraju.

Izbor materijala može da pomogne da se očuva biodiverzitet: kod manjih objekata se koristi manje materijala za iste potrebe, upotrebljava se sertifikovano drvo ili lako obnovljivi materijali.

Ovde je bitna saradnja sa pejzažistima i ekolozima prilikom projektovanja i planiranja, tako da rekonstrukcija postojećih objekata moiže lako da se izvrši, tako što će prozori da gledaju na zelene površine i što ćete im omogućiti da se lako povežu sa otvorenim prostorima

Nove zgrade moraju biti prilagođenije višim letnjim temperaturama, I moramo imati plan za veće količine atmosferskih voda, i morali bismo graditi zgrade koje su u stanju da nam koriste i u slučaju dugotrajnijeg nestanka energije (passive survivability – pasivno preživljavanje).

Poboljšanje dugotrajnosti objekta kroz proaktivno održavanje

Ono zavisi i od načina na koji održavamo i koristimo zgradu. Ovde spada popravljanje vodovodnih instalacija koje cure, kontrola i popravke uređaja koji mogu izazvati poplavu u zgradi, čišćenje odvoda, farbanje koje sprečava oštećenje materijala, ispitivanje pojave štetočina, uklanjanje vegetacije koja je preblizu zgrade i, uopšte, vođenje računa o stanju kompletnog objekta.

Preporuke za zaštitu životne stedine :

Nameniti odgovarajući prostor za reciklažne sirovine, kante za kompost od organskog otpada, dobar položaj rešetki za bicikle, itd. Možemo postaviti i table i obaveštenja koja upućuju korisnike na ponašanje, rešiti saobraćaj tako da je distanciran od prozora ili ulaznih vrata zgrade…

Integrisani projekat treba da bude  zapisan kao digitalni model zgrade po BIM protokolu. Dakle, arhitekta projektuje u svojim BIM softverima, građevinci rade proračune po svojim BIM softverima, mašinci rade energetsko modelovanje zgrade po svojim BIM softverima, i tako svi inženjeri redom rade svoj deo posla na istom modelu, ali – svako u svom specijalizovanom BIM softveru.

Tabela 1 – Preporučene vrednosti nivoa osvetljenja
prolazi:
– sporedni i malo frekventni prolazi
– sporedne podrumske prostorije i nusprostorije bez posebne namene
60 lux
prolazi:
– glavni i frekventni prolazi
– hodnici i stepeništa
– kotlarnice i toplotne
– podstanice
120 lux
radne prostorije:
– radionice
– biblioteke
– čitaonice
300 lux
radne sobe 300 lux

Sumarni prikaz zgrade je dao sledeće rezultate:

 1. Prva grupa kriterijuma koja ocenjuje Ekološki kvalitet zgrade je dobila najmanje 15,4%. Ova grupa kriterijuma je obavezna kod ocenjivanja poslovnih zgrada, dok je kod rezidencijalnih opciona i indikatori nose manju težinu.

EKOLOŠKI KVALITET (1)

1.1 Potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
1.2 Potencijal uništavanja ozonskog omotača (ODP)
1.3 Potencijal acidifikacije (Beta-AP)
1.4 Potencijal eutrofikacije (EP)
1.5 Potencijal kreiranja fotohemijski Ozona (POCP)
1.6 Rizici od materijala
1.7 Biodiverzitet i praznjenje staništa
1.8 Svetlosna zagađenja
1.9 Zahtevi neobnovljive primarne energije (PEnr)
1.10 Ukupni zahtevi primarne energije i procenat obnovljive primarne energije
1.11 Vode i otpadne vode
1.12 Korišćenje zemljišta
1.13 Otpad
1.14 Energetska efikasnost opreme zgrada (liftovi, eskalatori i pokretne stepenice)

 1. Druga grupa kriterijuma koja ocenjuje Socijalno-funkcionalni kvalitet zgrade je dobila 46,88%. Ova grupa kriterijuma nije obavezna kod ocenjivanja poslovnih zgrada, već je opciona, jer težina ovih podkriterijuma je manja za poslovnu zgradu u odnosu na rezidencijalnu.

SOCIJALNO-FUNKCIONALNI KVALITET (2) 

2.1 Pristupačnost bez barijera
2.2 Lična bezbednost i sigurnost korisnika
2.3 Toplotni komfor
2.4 Kvalitet unutrašnjeg  vazduha
2.5 Kvalitet vode
2.6 Akustična udobnost
2.7 Vizuelni komfor
2.8 Udobnost za rad
2.9 Kvalitet usluge
2.10 Elektromagnetna zagađenja
2.11 Javna Pristupačnost
2.12 Buke od zgrada i lokacije gradilišta
2.13 Kvalitet dizajna i urbanog razvoja zgrade i lokacije
2.14 Efikasnost površina
2.15 Konverzija izvodljivosti
2.16 Komfor za bicikle
2.17 Odgovorno poreklo materijala
2.18 Lokalni materijal

 Treća grupa kriterijuma koja ocenjuje Ekonomski kvalitet zgrade je dobila najviše 36,75%. Ova grupa kriterijuma je podjednaka po težini i kod poslovnih i kod rezidencijalnih zgrada, te je zato uvek obavezna za ocenjivanje.

EKONOMSKI  KVALITET (3) 

3.1 Troškovi životnog ciklusa zgrada (LCC)
3.2 stabilnost vrednosti zgrade

 

 1. Četvrta grupa kriterijuma koja ocenjuje Tehnički kvalitet zgrade je dobila 32,14%. Ova grupa kriterijuma je podjednaka po težini i kod poslovnih i kod rezidencijalnih zgrada, te je zato uvek obavezna za ocenjivanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (4) 

4.1 Zaštita od požara
4.2 Trajnost i robustnost konstrukcije
4.3 Čišćenje i održavanje
4.4 Otpornost na kišu, oluje, visoke vode i zemljotres
4.5 Zaštita od buke
4.6 Kvalitet omotača zgrade
4.7 Jednostavnost rušenja, reciklaže i demontaže

 Peta grupa kriterijuma koja ocenjuje Kvalitet procesa projektovanja zgrade je dobila 41,6%. Ova grupa kriterijuma je podjednaka po težini i kod poslovnih i kod rezidencijalnih zgrada, te je zato uvek obavezna za ocenjivanje.

KVALITET PROCESA (5)

5.1 Kvalitet pripreme projektovanja
5.2 Integrisano projektovanje
5.3 Optimizacija i kompleksni pristup projektovanju
5.4 Dokaz o održivosti tokom izrade tendera i dodele posla 
5.5 Uticaj lokacije gradnje na proces gradnje
5.6 Kvalitet izvodjača-podizvodjača / Predkvalifikacija i reference 
5.7 Garancija kvaliteta izvedenih radova
5.8 Tehnički prijem, upotrebna dozvola, puštanje u rad
5.9 Monitoring, korišćenje i funkcionisanje objekta
 1. Šesta grupa kriterijuma koja ocenjuje Lokacijski kvalitet zgrade je dobila 80,38%. Ova grupa kriterijuma je obavezna kod ocenjivanja rezidencijalnih zgrada i kod njih indikatori nose najveću težinu, dok su kod poslovnih zgrada ovi indikatori rangirani manjom težinom i nisu obavezni, već fakultativni.

OCENA LOKACIJE ZGRADE (6) 

6.1 Rizici na lokaciji građevine
6.2 Uslovi na lokaciji građevine
6.3 Opcije za transport
6.4 Izgled i stanje lokacije i susedstva
6.5 Udaljenost  raznih sadržaja
6.6 Bliskost medija, infrastrukture, razvoj

UKUPNA OCENA ZGRADE JE 42,19% (pass – zadovoljava minimalne uslove)

na osnovu ukupnog skora

 1. outstanding zahteva više od 85% ;
 2. excellent zahteva više od 70%;
 3. very good zahteva više od 55%;
 4. good zahteva više od 45%;
 5. pass zahteva više od 30% i predstavlja minimalne uslove koje objekat treba da zadovolji; ukoliko se to ne ostvari,
 6. unclassified – objekat ne može da bude sertifikovan, odnosno dobija status neklasifikovano.