Odbori

UPRAVNI ODBOR GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Upravni odbor ima sledeći sastav: 

Prof. Dr. Đorđe Đorđević, predsednik UO 

Prof. Dr. Tomislav Pavlović, potpredsednik UO

Prof. Dr. Dragoslav Stojić, potpredsednik UO

Prof. Dr. Zoran Stajić, potpredsednik UO

Dipl. Ing. Građ. Rodoljub Mihajlović, potpredsednik UO

Dipl. Ing. Građ. Radmilo Nikolić, potpredsednik UO

Dipl. Ing. Građ. Bratislav Rudić, potpredsednik UO

Dipl. pravnik Biljana Avramović, generalni sekretar

Upravni odbor se sastaje jednom godišnje a po potrebi i  češće.

 PROGRAM RADA ODBORA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

Građevinski klčaster DUNĐER u svojoj strukturi je formirao odbore koji sarađuju na analizi situacije u regionu i koji donose odluke na bazi zajedničkih analiza.

  1. Odbor za međunarodnu saradnju (Prof. Dr. Đorđe Đorđević, predsednik), će raditi na daljem uspostavljanju saradnje sa onim međunarodnim tržištima koja su u prethodnim analizama identifikovana kao perspektivna za klaster i uspostavljati kontakte sa stranim univerzitetima
  2. Odbor za informacione sisteme (Prof. Dr. Tomislav Pavlović, predsednik) će vršiti Edukacije iz oblasti ugradnje informacionih sistema u zgrade (BIULDING INFORMATION MODELLING) koje će omogućiti podizanje kvaliteta gradnje na jedan viši nivo koji do sada nije praktikovan na našim prostorima
  3. Odbor za edukaciju i razvoj ljudskih resursa (Prof. Dr. Dragoslav Stojić, predsednik), će vršiti edukacije iz opšte informatike, inženjerske informatike i programiranja i time podizati kvalitet kadrovskih resursa klastera
  4. Odbor za istraživanje i tehnološki razvoj(Prof. dr. Zoran Stajić, predsednik), će stalno pratiti najnovija tenička dostignuća na polju graditeljstva i uvođenja novih materijala u građevinarstvo i o tome redovno informisati članove klastera 
  5. Odbor za odnose sa lokalnom samoupravom( Ing. Građ. Rodoljub Mihajlovic), će raditi na unapređenju saradnje sa organima lokalne samouprave i štititi interese članova klastera od monopolske samovolje javnih preduzeća, ubrzavati proces izdavanja građevinskih dozvola i dobijanja lokacija za gradnju
  6. Odbor za marketing, komunikaciju i razvoj mreže (Ing. Građ. Bratislav Rudić, predsednik), će imati redovne kontakte sa medijima u cilju promovisanja ideje klasterskog udruživanja, vršiti uključivanje novih članica i dalje širiti mrežu
  7. Odbor za finansije (Dipl. Ing. Građ. Radmilo Nikolić, predsednik) će se starati o pronalaženju novih izvora finansiranja i širiti ideju donatorstva
  8. Odbor za projekte (dipl. pravnik Biljana Avramović, predsednik) ima zadatak da konkuriše sa projektima od interesa za članice klastera kod međunarodnih fondacija, ministarstava i drugih donatorskih organizacija