Workshop / Radionica Open House

izvestaj sa zavrsnog workshopa 22 01 2021

prevod strucnih materijala za Workshop

sve ppt sa zavrsnog workshopa

https://www.youtube.com/watch?v=fAS1NzmcZNA

AGENDA

Datum: Petak, 22. januar 2021. godine

Mesto: Niš

Vreme: 15:00h

Završni workshop

Predstavljanje rezultata i diseminacija projekta

Naziv projekta:

Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište EU, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada OPEN HOUSE

Registracija učesnika konferencije 15:00h – 15:10h
Pozdravna reč – predstavnik vladinog sektora

Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.gradj. direktor uprave za planiranje i izgradnju grada Niša

15:10h – 15:20h
Pozdravna reč – predstavnik akademske zajednice

Prof. Dr Toma Pavlović,  dipl.ing.el. Akademik ruske akademije nauka

15:20h – 15:30h
Pozdravna reč – predsednik upravnog odbora Gradjevinskog klastera dundjer  Prof. dr Đorđe Đorđević, redovni profesor GAF 15:30h – 15:40h
Predstavnik akademske zajednice

Prof. Dr Dragoslav Stojić,  dipl.ing.gradj. redovni profesor GAF Niš

Institut Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta Niš

15:40h – 15:50h
Uvodna reč povodom otvaranja workshopa

Boris Arsov, dipl.ing.arh., Projektni biro Niš

15:50h – 16:00h
Predstavljanje rezultata Ankete o zaiteresovanosti članica klastera za novu metodu ocene zgrada Open House

Saša Živković, dipl.ing.građ. TRION Hidro Consulting, Niška Banja

16:00h – 16:15h
PAUZA ZA KAFU 16:15h – 16:45h
Predstavljanje koncepta izrade Metodologije Open House na bazi harmonizacije domaćih propisa sa direktivama EU

Prof. Dr Dragan Milićević,  dipl.ing.gradj. redovni profesor GAF, Mil Pro Niš

16:45h – 17:00h
Predstavljanje Studije slučaja ocene poslovne zgrade

Predrag Branković, dipl.ing.građ. PSG INŽENJERING Niš

17:00h – 17:15h
Predstavljanje Studije slučaja ocene rezidencijalne zgrade

Prof. Dr Zoran Jovanović, dipl.ing. el. redovni profesor, HANS PLUS Nis

17:15h – 17:30h
Predstavljanje Treninga za obuku za evaluatora zgrada po metodi i standardima Open House

Prof. Dr. Zoran Stajić, dipl.Ing., red. Prof. i Ljubiša Stajić , IRC ALFATEC Niš

17:30h – 17:45h
Predstavljanje Softvera za obradu rezultata evaluacije zgrada

Srbislav Nešić, programer, Nasumica Niš

17:45h – 18:00h
SVEČANA VEČERA  ZA SVE UČESNIKE 18h

IZVEŠTAJ SA ZAVRŠNOG WORKSHOPA O DISEMINACIJI PROJEKTA

O OPEN HOUSE METODOLOGIJI 

Izvršilac aktivnosti: PROJEKTNI BIRO BORIS ARSOV, dia, 18000 Niš,

Odgovorno lice Izvršioca: Boris Arsov, dipl.ing.arh.

Mesto iz vršenja: 18000 Niš, Ivana Milutinovića 24

Vreme trajanja aktivnosti: 90 dana (01.novembra 2020 – 31.januara 2021)

Osnov izvršenja: Ugovor sa Građevinskim klasterom Dunđer iz Niša

Naziv projekta Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište EU, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada OPEN HOUSE

NAZIV PROJEKTNE AKTIVNOSTI

ZAVRŠNI WORKSHOP O DISEMINACIJI PROJEKTA O OPEN HOUSE METODOLOGIJI

za potrebe navedenog projekta Građevinskog klastera Dunđer

Građevinski klaster Dunđer je nakon sprovedenog postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača, sklopio ugovor sa firmom Projektni biro Boris Arsov, dia iz Niša, za  sprovođenje aktivnosti ZAVRŠNI WORKSHOP O DISEMINACIJI PROJEKTA O OPEN HOUSE METODOLOGIJI na EUPRO projektu Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište eu, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada”.

Vreme za izvršenje priprema i sprovođenje treninga je bilo 90 dana, od 01.novembra 2020 – 31.januara 2021. Završni workshop  je održan 22.01.2021. u trajanju od 15h do 18h. Izvođač je nakon izvršene aktivnosti u celini, predao celokupan materijal sa održanog Workshopa naručiocu, koji se sastoji iz prevoda materijala koji je proučavan u sklopu pripreme za workshop, PowerPiont prezentacija koje su izlagali učesnici workshopa, liste prisutnosti, fotografije sa workshopa i izveštaj sa workshopa.

Celokupni troškovi sprovođenja aktivnosti padaju na teret naručioca Građevinskog klastera Dunđer iz Niša, koji je dužan da isplati izvršiocu ugovoreni iznos, nakon pregleda primljenog materijala, ukoliko nema nikakvih primedbi na isti.

Pripremu, organizaciju i izvođenje workshopa je sproveo PROJEKTNI BIRO Boris Arsov, dia. iz Niša, uz gostujuće pripadnike akademske zajednice sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, naročito u solarnoj energiji i to:

Prof. Dr Tomislav Pavlović, akademik Ruske Akademije Nauka, red. Prof. PMF Niš

Prof. Dr Đorđe Đorđević, red. Prof. Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

Prof. Dr Dragoslac Stojić, red. Prof. Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

Prof. Dr Zoran Jovanović, red. Prof Elektronskog fakulteta u Nišu

Prof. Dr Zoran Stajić, red. Prof Elektronskog fakulteta u Nišu

Prof. Dr Dragan Milićević, red. Prof. Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

Rodoljub Mihajlović, dipl.ing.gradj. direktor uprave za planiranje i izgradnju grada Niša

Priprema workshopa je uključivala niz aktivnosti vezanih za proučavanje evropske literature značajne za druge svetske standarde, koji se trenutno koriste u Evropi i svetu. U tu svrhu je bilo neophodno proučiti, sortirati i izdvojiti onu literaturu koja je značajna za kreiranje predavanja za Workshop, kao i prevesti potrebnu stranu literaturu na ovu temu.

Tokom 3 meseca ostvarene su sledeće aktivnosti:

 • Proučavanje materijala za workshop
 • Štampanje materijala za workshop
 • Prevođenje materijala za workshop
 • Priprema i štampanje rollo banera za workshop
 • Priprema i štampanje agende za workshop
 • Priprema i štampanje flajera za workshop
 • Priprema i štampa postera za workshop
 • Rentiranje sale, video bima i keteringa za workshop
 • Sprovođenje workshopa
 • Video streaming workshop
 • Troškovi gostujućih profesora na workshop
 • Aktivnosti vidljivosti workshopa
 • Priprema i postavljanje prezentacija sa workshopa na YouTube
 • Priprema izveštaja i postavljanje izveštaja sa workshopa na veb stranicu

U petak, 22.januara 2021. godine. u Nišu, sa početkom u 15:00 održan je završni workshop povodom okončanja projekta “Povećanje nivoa konkurentnosti MSP u građevinskom sektoru niškog regiona, za tržište EU, uvođenjem novih EU standarda i metodologija za procenu kvaliteta i održivosti zgrada OPEN HOUSE”.

Workshopu su prisustvovala značajna imena iz sektora energetske efikasnosti iz različitih interesnih grupa: od predstavnika akademskog sektora, inženjera, projektanata,urbanista, izvođača građevinskih radova, do investitora, predstavnika vladinog sektora, istraživačkih institucija, društveno odgovornih preduzeća, kao i drugih članica klastera zainteresovanih za evaluaciju zgrada po metodi Open House. Broj učesnika skupa je, na  žalost, bio značajno umanjen od planiranog usled poštovanja mera vezanih za Covid-19.

Nakon registracije učesnika, skup je otvorio Predstavnik vladinog sektora, dipl. Ing. Građ. Rodoljub Mihajlović, direktor uprave za planiranje i izgradnju Niša, podržao inicijative koje prvenstveno dolaze iz privatnog sektora, a koje za rezultat imaju inovativna rešenja koja idu u prilog racionalizaciji koriščenja električne energije I poštovanju standarda u korišćenju obnovljivih izvora energije.

Workshop je nastavljen obraćanjem Predstavnika akademske zajednice, Prof. Dr Tome Pavlovića, Akademika ruske akademije nauka koji je govorio na temu korišćenja obnovljivih izvora energije pri čemu je stavio akcenat na najnovija dostignuća koje se tiču standarda u korišćenju solarne energije danas u svetu, koja predstavllja jedan od zahteva Open House metodologije.

Nakon toga se skupu obratio Predstavnik akademske zajednice Prof. dr Đorđe Đorđević, red. Prof. GAF Niš i predsednik upravnog odbora Građevinskog klastera Dunđer, koji je ukratko predstavio dosadašnje  rezultate klastera u proteklih 15 godina, kao I buduće projekte koje klaster planira I međunarodne projekte na kojima trenutno učestvuje.

U nastavku se skupu obratio Predstavnik akademske zajednice Prof. Dr Dragoslav Stojić, dipl.ing.gradj. red. Prof. GAF Niš i direktor Instituta Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta Niš koji je pozdravio skup I naglasio višegodišnju uspešnu saradnju klastera Dundjer sa Građevinskim fakultetom u Nišu podsećajući na nekoliko zajedničkih međunarodnih projekata.

U Uvodnoj reči povodom otvaranja workshopa, Boris Arsov, dipl.ing.arh., Projektni biro Niš, odgovoran za organizaciju i sprovođenje ovog workshopa, predstavio je ukratko projekat I sve aktivnosti koje su uspesno sprovedene tokom projekta, koji je trajao godinu dana.

Saša Živković, dipl.ing.građ. TRION Hidro Consulting, Niška Banja, predstavio je rezultate Ankete o zaiteresovanosti članica klastera za novu metodu ocene zgrada Open House u kojoj je učestvovalo 30 članica klastera.

Prof. Dr Dragan Milićević, dipl.ing.gradj. redovni profesor GAF, Mil Pro Niš, Predstavio je koncept izrade Metodologije Open House na bazi harmonizacije domaćih propisa sa direktivama EU.

Predrag Branković, dipl.ing.građ. PSG INŽENJERING Niš, predstavio je Studiju slučaja ocene poslovne zgrade po metodologiji Open House

Prof. Dr Zoran Jovanović, dipl.ing. el. redovni profesor, HANS PLUS Nis, je  predstavio Studiju slučaja ocene rezidencijalne zgrade po metodologiji Open House.

Prof. Dr. Zoran Stajić, dipl.Ing., red. Prof. i Ljubiša Stajić, IRC ALFATEC Niš, su

predstavili plan i program dvodnevnog Treninga za obuku za evaluatora zgrada po metodi i standardima Open House, koji je održan 14.01. i 15.01.2021.

Predstavnici Istraživačko razvojnog centra Alfatek su predstavili MKS (merno kontrolni sistem), uređaj za merenje optimizaciju I daljinsko upravljanje potrošnjom električne energije u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade

Srbislav Nešić, programer, Nasumica Niš predstavio je i demonstrirao rad Softvera za obradu rezultata evaluacije zgrada, koji je postavljen na web sajt.

Svaka sesija bila je ispraćena diskusijom, ostavljajući prostor za nove teme, i nova pitanja, koja će svakako koristiti kao dobri temelji za razmenu znanja i mogućnosti zajedničkih projekata.

Nakon završetka radnog dela skupa svi učesnici su pozvani na svečanu večeru.

Zaključci sa Workshopa:

Projekat je ispunio očekivanja jer je osposobio 10 polaznika za procenu kvaliteta po metodologiji Open House, čime im je omogućio da, u kompanijama u kojima rade, uvedu novu uslugu – procenu kvaliteta zgrada – obogate ponudu servisa, kao I da unaprede kvalitet zgrada koje su u fazi projektovanja, tako što će uključiti I kreterijume Open House u njenu iouzgradnju, čime će im povećati tržišnu vrednost, a kompaniji povećati prihod.

Saradnja kompanija, i institucija, tj. privrede i nauke, uz transfer znanja na relaciji Univerzitet-privreda, omogućava stvaranje novih i proširenje I obogaćivanje postojećih usluga i servisa MSP novim uslugama evaluacije kvaliteta zgrada po metodologiji Open House

Postoji jednoglasna potreba za povezivanjem svih relevatnih javnih institucija sa malim i srednjim preduzećima, čime bi se stvorila povoljnija klima za razvoj i primenu inovacija u oblasti energetske efikasnosti I korišćenja obnovljivih izvora energije, što bi podigao nivo kvaliteta proizvoda naših firmi i time i njihova kompetitivnost za izlazak na strana tržišta.

Zaključeno je da ono što klaster može pružiti svojim članovima, u saradnji sa partnerima i institucijama podrške, je kvalitetna platforma za umrežavanje i poslovno povezivanje, sa ciljem brže razmene znanja i iskustva u cilju povećanja konkurentnosti.