MKS sistem

Povećanje energetske efikasnosti zgrada kroz razvoj inteligentnog merno-kontrolnog sistema za upravlјanje potrošnjom električne energije

MKS za Nauka i praksa br 19 2016

flyer MKS za zavrsnu konferenciju

Opšti cilј je unapređenje energetske efikasnosti zgrada, kroz implementaciju merno-kontrolnog sistema za upravlјanje potrošnjom električne energije, kao istraživačko razvojnog rezultata saradnje NIO i MSPP, obogaćujući spektar njihovih proizvoda i usluga i prilagođavajući ih zahtevima savremenog tržišta, povećavajući im time kompetitivnost u regionu i šire

Potrošnja finalne energije u Republici Srbiji teži scenariju sa primenom mera energetske efikasnosti. Dakle, bez obzira što će privredni razvoj zemlјe, uz predviđenu reindustrijalizaciju neminovno dovesti do povećanih potreba za energijom, neophodno je intenzivnom primenom mera i postupaka za povećanje energetske efikasnosti obezbediti da pokazatelјi energetskog intenziteta teže prosečnim vrednostima u zemlјama Evropske unije.

Energetska rekonstrukcija u sektoru zgradarstva jedna je od prioritetnih aktivnosti koje definiše i uređuje aktuelni Zakon o efikasnom korišćenju energije. Postojeći pokazatelјi potrošnje energije u odnosu na BDP imaju vrednosti uporedive sa zemlјama u regionu, ali značajno iznad prosečnih vrednosti za zemlјe EU.  Domaćinstva u Srbiji troše preko 2,5 puta više energije po kvadratnom metru stambenog prostora od severnih zemalјa EU.

U oblasti građevinasrtva evidentna je rešenost da se poveća energetska efikasnost postojećih a posebno novoizgrađenih objekata. Veliku mogućnost smanjenja utroška električne energije predstavlјa praćenje potrošnje električnih parametara i upravlјanje radom električnih potrošača. Uspostavlјanje mehanizama koji će obezbediti trajno smanjenje potrošnje energije u novim zgradama (novim načinima projektovanja i korišćenjem novih sistema za kontrolu i upravlјanje potrošnjom električne energije) i pravilno rekonstruisanje postojećih zgrada, osnovni je cilј ovog projekta.

Tržište električne energije u Republici Srbiji podrazumeva dva glavna aktera: elektrodistributivna preduzeća s jedne i potrošače sa druge strane. U obostranom interesu je da utrošena električna energije bude pravilno registrovana. Brojila električne energije imaju klasu tačnosti 0,5 ili lošiju. Česti su slučajevi kada, zbog njihove neispravnosti, dolazi do pogrešnog registrovanja utrošene električne energije na štetu korisnika ili elektrodistributivnog preduzeća. Česti su takođe i prekidi u napajanju kao i veće nestabilnosti mrežnog napona što prouzrokuje kvarove na uređajima i aparatima korisnika.

Na osnovu navedenog javlјa se potreba za izradom sistema koji će imati klasu tačnosti 0,5s i koji, pored mernog dela koji podrazumeva softverski i hardveski deo, sadrži i kontrolnu jedinicu kojom je moguće upravlјanje radom opreme (u industriji) ili električnim uređajima (u domaćinstvima). S obzirom na različitu radnu snagu opreme i uređaja, potrebno je razviti liniju proizvoda što podrazumeva različite merne opsege (strujne merne transformatore prenosnog odnosa 75/5A, 40/5A i 5/5A) uređaja kao i specijalizovani softverski paket za prikuplјanje, analizu, grafički prikaz i izradu izveštaja. Softver će biti optimizovan za računar kao i za ANDROID i IOS platformu – prikaz i upravlјanje preko tableta i mobilnih telefona.

Pomenuti nov proizvod treba da omogući pripremu dela elektroenergetskog sistema za zadovolјenje zahteva Zakona o kvalitetu električne energije, čije je usvajanje najavlјeno u najskorije vreme.

U okviru realizacije projekta planirane su sledeće aktivnosti:

  1. Analiza postojećeg stanja i relevantnih standarda
  2. Projektovanje idejnog rešenja za izradu prototipa MCM modula
  3. Specifikacija, izbor i nabavka komponenti i opreme za izradu prototipova i probnih modela MCM modula
  4. Izrada Prototipova i probnih serija MCM modula
  5. Definisanje algoritma i izrada softverskog paketa za prikuplјanje, analizu, grafički prikaz i upravlјanje
  6. Testiranje i ispitivanje funkcionalnosti sistema u laboratorijskim uslovima
  7. Merenje i usaglašavanje klase tačnosti i kompatibilnosti sa standardima LVD i EMC
  8. Testiranje sistema u eksploatacionim uslovima (stambeni i industrijski objekti)
  9. Obuka za instalaciju i korišćenje sistema
  10. Održavanje završne konferencije i izrada finalnog izveštaja

Picture2.jpg

PROGRAM OBUKE za implementaciju i korišćenje MKS sistema

 Sadržaj predavanja

 časova

 dan

Uvod – Ciljevi i ostvareni rezultati projektnih aktivnosti

Značaj i prednosti uvođenja koncepta „pasivne zgrade“ u nove i postojeće objekte

Benefiti, održivost i primeri dobre prakse

3

Prvi dan
Osnovne komponente i delovi sistema (hardver i softver)

Upoznavanje sa funkcionalnim mogućnostima sistema

1

Fizička ugradnja hardverskog dela sistema u odnosu na zahteve korisnika

Podešavanje parametara LAN i WAN mreže

Podešavanje parametara MCM sistema

4

Podešavanje Smart Sensor modula

Instalacija i korišćenje desk-top aplikacija prikupljanje, analizu, grafički prikaz i izradu izveštaja

3

Drugi dan
Instalacija i korišćenje ANDROID i IOS aplikacije

1

Obuka za servisiranje i održavanje MCM sistema u garantnom i vangarantnom roku

3

Picture1.jpg

Increasing the energy efficiency of buildings through the development of an intelligent measuring and control system for managing power consumption
The overall goal is to improve the energy efficiency of buildings, through the implementation of a measurement and control system for managing electricity consumption, as a research development result of cooperation between the NIO and MESP, enriching the range of their products and services and adapting them to the demands of the modern market, increasing their competitiveness in the region and beyond
Final energy consumption in the Republic of Serbia tends to be a scenario with the application of energy efficiency measures. Therefore, regardless of the fact that the economic development of the country, with the foreseen reindustrialization, will inevitably lead to increased energy demand, it is necessary to ensure that energy intensity indicators are aimed at average values ​​in the countries of the European Union through intensive application of measures and procedures for increasing energy efficiency.
Energy reconstruction in the building sector is one of the priority activities that defines and regulates the current Law on Efficient Use of Energy. Existing indicators of energy consumption in relation to GDP have values ​​comparable to countries in the region, but significantly above average values ​​for EU countries. Households in Serbia spend over 2.5 times more energy per square meter of living space than the northern EU countries.
In the field of construction, it is evident that the energy efficiency of existing and especially newly constructed buildings is increased. The great possibility of reducing the consumption of electricity is monitoring the consumption of electrical parameters and managing the operation of electric consumers. Establishing mechanisms that will ensure a permanent reduction of energy consumption in new buildings (new ways of designing and using new systems for control and management of electricity consumption) and proper reconstruction of existing buildings is the main goal of this project.
The electricity market in the Republic of Serbia implies two main actors: electricity distribution companies from one and consumers on the other. It is in the mutual interest that the electricity used is properly registered. Electric meters have an accuracy class of 0.5 or less. There are frequent cases when, due to their malfunction, there is an incorrect registration of consumed electricity at the expense of the user or the electricity distribution company. There are also frequent power outages as well as greater volatility of the network voltage, causing faults on the devices and the user’s equipment.
On the basis of the above, there is a need for the development of a system that will have an accuracy class of 0.5s and which, in addition to the measurement part which implies the software and hardware part, contains a control unit that is possible to control the operation of equipment (in industry) or electrical appliances (in households ). Considering the different work equipment and devices, it is necessary to develop a product line that includes different measurement ranges (current measuring transformers of the 75 / 5A, 40 / 5A and 5/5A transmission), as well as a specialized software package for the collection, analysis, graphic display and create reports. The software will be optimized for the computer as well as for the ANDROID and IOS platform – display and manage via tablets and mobile phones.
The said new product should enable the preparation of a part of the electricity system to meet the requirements of the Law on Electricity Quality, the adoption of which was announced shortly.
Within the project realization, the following activities are planned:
1. Analysis of the current situation and relevant standards
2. Designing the conceptual design for prototype MCM modules
3. Specification, selection and procurement of components and equipment for making prototypes and trial models of the MCM module
4. Production of Prototypes and Trial Series MCM Modules
5. Defining an algorithm and creating a software package for the collection, analysis, graphic display and management
6. Testing and testing system functionality in laboratory conditions
7. Measure and match the accuracy class and compatibility with the LVD and EMC standards
8. System testing in exploitation conditions (residential and industrial facilities)
9. Training for installing and using the system
10. Maintaining the final conference and preparing the final report