Seminar u Vrnjackoj banji

U periodu od 28.11.2008. do 30.11.2008. u organizaciji građevinskog klastera DUNĐER održan je drugi stručni Seminar u Vrnjačkoj banji pod nazivom “Nove tendencije u gradjevinarstvu” u turističkom objektu DANICA sa sledećim programom:

 1. ISO 9000 standardi 1 Dragan Prvulović, dipl.ing.el. direktor EI-EUROSTAND Niš
 2. RISK prezentacija vrnjacka banja-1 Prof. Dr. Branislav Anđelković FZNR
 3. BAB 2008 Prof. Dr.  Milivoje Stanković, GAF
 4. Predstavljanje DUNDJERA u Vrnjackoj banji srpski Biljana Avramović – CPE, klaster manager
 5. Rusko-srpski građevinski rečnik Prof. Dr. Nadežda Lainović-Stojanović
 6. normag software  Aleksandar Manić, vlasnik Agtim Niš
 7. Presentation1  Mr. Boban Veličković, dipl. ing. građ. Kazahstan

a prizmainzenjering.jpg

 1. POZDRAVNO PISMO ORGANIZATORA

 Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je i zadovoljstvo što možemo u ime GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER da pozdravimo kolege iz kompanija koje spadaju u najznačajnije predstavnike naše branše, kao i poštovaoce novih trendova u projektovanju i da ih pozovemo da svojim aktivnim učešćem doprinesu ostvarenju ciljeva ovog Seminara.

Na Seminaru će učestvovati predstavnici uglednih kompanija MAGDON, EI-EUROSTAND, AGTIM i profesori sa niških fakulteta koji će kroz svoja izlaganja osvetliti nova shvatanja, aktuelna zbivanja i tendencije u projektovanju i građevinarstvu. Verujemo da su inovacije glavni činioci progresa koji doprinose prosperitetu u kome leži  potencijal za ekonomski razvoj našeg regiona u celini.

Cilj seminara je podrška preduzećima koja shvataju ulogu usavršavanja u ostvarenju svojih poslovnih rezultata i koja planiraju razvoj uz pomoć inovacija i novih tehnologija.

Na Seminaru ćete se upoznati sa iskustvima iz Rusije, konceptima u projektovanju i upravljanju celokupnim procesom rada i praćenja dokumentacije uz pomoć ISO standarda, izradom akta o proceni rizika radnih mesta i novim i korisnim softverima za proračun u građevinarstvu.

Dođite da zajedno učimo, da se družimo, razmenimo iskustva i ideje i da  iniciramo nove projekte, gradeći tako nove mostove saradnje, a mi garantujemo naše čuveno gostoprimstvo i prijatne trenutke provedene u Vrnjačkoj banji.

GRAĐEVINSKI KLASTER DUNĐER NIŠ

a risk assessment.jpg

 1. INICIJATIVA

Inicijativa o održavanju ovog Seminara potekla je od GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER iz Niša.

 1. CILJEVI SEMINARA

 Mogućnosti prodora na rusko tržište

 • Prednosti uvođenja ISO standarda 9000
 • Procena rizika radnih mesta kao zakonska obaveza
 • Promocija NORMAG software-a kao nezaobilaznog sredstva u proračunu;
 • Pomocija SAP i BAB software-a u cilju bržeg i lakšeg proračunavanja i praćenja radova

a sastanak upravnog odbora.jpg

PROGRAM SEMINARA

 1. ISO STANDARD 9000

Dragan Prvulović, dipl.ing.el. direktor EI-EUROSTAND Niš

 1. Procena rizika radnih mesta (Risk assesment)

Prof. Dr. Mića Stanković FZNR

 1. SAP i BAB software

Prof. Dr.  Mile Stanković, GAF

 1. Iskustva sa ruskog tržišta

Gojko Jovanović, dipl.ing.građ. vlasnik MAGDON Niš

 1. Rusko-srpski građevinski rečnik

Prof. Dr. Nađa Lainović

a treci sastanak.jpg

 1. NormAG software – Aleksandar Manić, vlasnik Agtim Niš
 2. Izazovi azijskih tržišta – Boban Veličković, Nelaton Investments Limited
 3. SATNICA SEMINARA

 Petak, 28. novembar 2008.
15:00 Polazak  iz Niša učesnika Seminara

17:00 Dolazak u Vrnjačku banju

17:00 – 17:30 Registracija učesnika Seminara

17:30 – 18:00 Smeštaj u pansion DANICA

18:00 – 19:00 Prezentacija programa SAP

20:00 – 22:00 Večera dobrodošlice

a ucesnici seminara.jpg

Subota, 29. novembar 2008.

09:00 – 10:00 Doručak
10:00 – 11:00 ISO STANDARDI

11:00 – 11:15 kafe pauza

11:15 – 12:15 RISK ASSESMENT
14:00 – 15:30 Ručak
16:00 – 17:15 prezentacija NORMAG-a
17:15 – 17:30 kafe pauza

17:30 – 18:30 predstavljanje ruskog rečnika
20:00 – 22:00 Svečana oproštajna večera

Biljana Avramovic.jpg

Nedelja, 30. novembar 2008.

09:00 – 10:00 Doručak
10:00 – 11:00 iskustva iz Rusije

11:00 – 11:15 kafe pauza

11:15 – 12:15 Prezentacija programa BAB

14:00 – 15:30 Ručak

16:00 – Polazak iz Vrnjačke banje

18:00 – Dolazak u Niš

bab.jpg

DRUŠTVENI PROGRAM

Koktel dobrodošlice – za sve učesnike korisnike prava iz kotizacije

Svečana večera – oproštajno druženje poslednjeg dana Seminara

MESTO ODRŽAVANJA

 Seminar će se održati  u Vrnjačkoj banji, u turističkom objektu DANICA. Čuvena po svom specifičnom duhu i izuzetnoj prirodi, Vrnjačka banja pruža inspirativnu atmosferu za svakog posetioca. Novembar se smatra najlepšim mesecom u banji.

Boban Velickovic.jpg

KOTIZACIJA

Pravo učešća na Seminaru se stiče uplatom kotizacije koja iznosi: 2.500 dinara po učesniku.
Svi učesnici Seminara plaćaju kotizaciju izuzev predavača po pozivu.
Za uplaćenu kotizaciju učesnici će dobiti:

– Pravo prisustva na svim predavanjima i promocijama
– Reklamni i propagandni materijal
– Program Seminara i pratećih aktivnosti
– CD sa prezentacijama sa Seminara

– Diplomu o završenom kursu

– Pravo učešća na svim pratećim manifestacijama

drugi sastanak.jpg

 SMEŠTAJ

Za učesnike Seminara su rezervisane sobe u turističkom objektu „DANICA“ po veoma povoljnim cenama. U cenu je uračunata boravišna taksa. Usluga na bazi punog pansiona za učesnike Senimara organizovana je po specijalnim cenama. Predavanja i promocije za učesnike će se održavati u sali za ručavanje. Cena punog pansiona u dvokrevetnij sobi u objektu DANICA iznosi 1.500 dinara po osobi.

NAČIN PLAĆANJA I USLOVI OTKAZA

Ukupan iznos po učesniku iznosi: 5.500 din.

2.500 dinara kotizacija po učesniku

3.000 dinara za 2 puna pansiona po osobi

Po prijemu prijave Organizator ispostavlja predračun za kotizaciju i smeštaj u dinarima po zvaničnom kursu važećem na taj dan i taj račun treba platiti odmah po prijemu.

geokompjuters.jpg

 Za dodatne informacije obratiti se na:

Adresu: Rajićeva 30a, lokal br. 8

Tel: 018/209-075,

Mob: 062/251-812,

E-mail: klasterdundjer@yahoo.com

ISO standardi.jpg

In the period from 28.11.2008. until 30.11.2008. in the organization of the construction cluster DUNĐER, a second professional seminar was held in Vrnjacka Banja in the tourist facility DANICA with the following program:

ISO 9000 standards 1 Dragan Prvulović, dipl.ing.el. director of EI-EUROSTAND Niš
RISK presentation of Vrnjacka Spa-1 Prof. Dr. Branislav Anđelković FZNR
BAB 2008 Prof. Dr. Milivoje Stankovic, GAF
Presentation of DUNDJER in Vrnjacka Banka Serbian Biljana Avramovic – CPE, cluster manager
Russian-Serbian construction dictionary Prof. Dr. Nadezda Lainovic-Stojanovic
normag software Aleksandar Manic, owner of Agim Niš
Presentation1 Mr. Boban Veličković, dipl. ing. civ. Kazakhstan

kosanica.jpg

WELCOME LETTER OF THE ORGANIZER
Dear colleagues and friends,

It is our great pleasure that we, on behalf of CONSTRUCTION CLUSTER DUNĐER, can greet our colleagues from the companies that belong to the most important representatives of our branch, as well as the admirers of new trends in design and to invite them to contribute to the achievement of the goals of this Seminar with their active participation.

The seminar will be attended by representatives of the renowned companies MAGDON, EI-EUROSTAND, AGTIM and professors from the Nis universities, who through their presentations will highlight new insights, current developments and tendencies in design and construction. We believe that innovation is the main determinants of progress that contribute to prosperity in which the potential for economic development of our region as a whole lies.

The aim of the seminar is to support enterprises that understand the role of improvement in achieving their business results and who are planning development with the help of innovations and new technologies.

At the Seminar you will be introduced to the experiences from Russia, the concepts in designing and managing the entire process of work and documentation monitoring with the help of ISO standards, drafting a workplace risk assessment and new and useful software for the construction budget.

Come together to learn, to socialize, to exchange experiences and ideas and to initiate new projects, building new bridges of cooperation, and we guarantee our famous hospitality and pleasant moments spent in Vrnjacka Banja.

CONSTRUCTION CLUSTER DUNĐER NIŠ

millennium gradnja.jpg

INITIATIVE
The initiative for holding this Seminar has come from the CONSTRUCTION CLUSTER DUNĐER from Niš.

SEMINAR GOALS
Opportunities to penetrate the Russian market

Advantages of introducing the ISO standard 9000
Workplace risk assessment as a legal obligation
Promotion of NORMAG software as an inevitable asset in the budget;
Help SAP and BAB software for faster and easier calculation and monitoring of works

Nadja Lainovic.jpg

SEMINAR PROGRAM
ISO STANDARD 9000
Dragan Prvulović, dipl.ing.el. director of EI-EUROSTAND Niš

Job Risk Assessment (Risk Assessment)
Prof. Dr. Mica Stankovic FZNR

SAP and BAB software
Prof. Dr. Mile Stankovic, GAF

Experience from the Russian market
Gojko Jovanović, dipl.ing.građ. owner MAGDON Niš

Russian-Serbian construction dictionary
Prof. Dr. Nađa Lainović

NormAG software – Aleksandar Manic, owner of Agim Niš
Challenges of Asian markets – Boban Veličković, Nelaton Investments Limited
SATNICA SEMINARA

normag.jpg

Friday, November 28, 2008
15:00 – Departure from the Nis participants of the Seminar

17:00 – Arrival in Vrnjacka Banja

17:00 – 17:30 Registration of participants Seminar

17:30 – 18:00 Accommodation in Pension DANICA

18:00 – 19:00 Presentation of the SAP program

20:00 – 22:00 Welcome dinner

Saturday, November 29, 2008

09:00 – 10:00 Breakfast
10:00 – 11:00 ISO STANDARDS

11:00 – 11:15 coffee break

11:15 – 12:15 RISK ASSESMENT
14:00 – 15:30 Lunch
16:00 – 17:15 presentation of NORMAG
17:15 – 17:30 coffee break

17:30 – 18:30 presentation of Russian vocabulary
20:00 – 22:00 Farewell  Dinner

Sunday, November 30, 2008

09:00 – 10:00 Breakfast
10:00 – 11:00 experiences from Russia

11:00 – 11:15 coffee break

11:15 – 12:15 Presentation of the BAB program

14:00 – 15:30 Lunch

16:00 – Departure from Vrnjacka Banja

18:00 – Arrival to Nis

SOCIAL PROGRAM
Welcome cocktail – for all participants, users are eligible from the registration fee

Gala dinner – farewell meeting on the last day of the Seminar

THE VENUE
The seminar will be held in Vrnjacka Banja, in the tourist building DANICA. Famous for its specific spirit and exceptional nature, Vrnjacka Banja offers an inspiring atmosphere for every visitor. November is considered the most beautiful month in the spa.

REGISTRATION
The right to participate in the Seminar is acquired by paying the fee amounting to: 2,500 dinars per participant.
All participants in the Seminar pay a fee excluding lecturers upon invitation.
For the paid registration fee, the participants will receive:

– Right attendance at all lectures and promotions
– Advertising and propaganda material
– Seminar program and accompanying activities
– CD with presentations from the Seminar

– Graduation degree course

– The right to participate in all accompanying events

ACCOMMODATION

For the participants of the Seminar, rooms are reserved in the tourist building “DANICA” at very reasonable prices. The price includes the residence tax. Full board service for participants of Seniara is organized at special prices. Lectures and promotions for the participants will be held in the dining room.

The price of full board in a double room in the DANICA facility amounts to 1,500 dinars per person.

METHOD OF PAYMENT AND CANCELLATION REQUIREMENTS
Total amount per participant is: 5.500 din.

– 2,500 dinars fee per participant

– 3,000 dinars for 2 full board per person

Upon receipt of the application, the Organizer shall issue a prepayment fee for the registration and accommodation in dinars at the official exchange rate valid on that date and this account should be paid immediately upon receipt.

For more information, contact:

Address: Rajiceva 30a, local no. 8

Tel: 018 / 209-075,

Mob: 062 / 251-812,

E-mail: klasterdundjer@yahoo.com