RAZVOJ KLASTERA KROZ EDUKACIJE I RAZVOJ LjUDSKIH RESURSA

TEHNOLOŠKI RAZVOJ GRAĐEVINSKOG KLASTERA „DUNĐER“ KROZ EDUKACIJE I RAZVOJ LjUDSKIH RESURSA

Organizaciona struktura Klastera se sastoji od sledećih tela:

 • Organi Klastera
  • Skupština Klastera koju čine sve članice Klastera
  • Upravni odbor Klastera koji se sastoji od 7 članova
  • Nadzorni odbor Klastera koji se sastoji od 3 člana
  • Sekretar: Bilјana Avramović

Klaster ima svoja pravna akta kojima se reguliše rad klastera i to su: Osnivački akt, Statut, Pravilnik o radu i Kodeks.Radna tela klastera su njegovi resorni odbori kojih ima 8 i rad klastera se uglavnom odvija kroz ove odbore

 • Stručni Odbori:
  1. Odbor za informacione sisteme Dr. Tomislav Pavlović, predsednik
  2. Odbor za edukaciju i razvoj lјudskih resursa Dr. Dragoslav Stojić, predsednik
  3. Odbor za međunarodnu saradnju Dr. Đorđe Đorđević, predsednik
  4. Odbor za istraživanje i tehnološki razvoj Dr. Zoran Stajić, predsednik odbora
  5. Odbor za odnose sa lokalnom javnom administracijom Ing. Građ. Rodoljub Mihajlović, predsednik
  6. Odbor za marketing, komunikaciju i razvoj mreže Ing. Građ. Bratislav Rudić, predsednik
  7. Odbor za finansije Ing. Građ. Radmilo Nikolić, predsednik
  8. Odbor za projekte Pravnik Biljana Avramović, predsednik
 • Strukovne Sekcije:
 1. za utvrđivanje normativa za radnike određene struke (stručne spreme, veštine, učinka po satu i zarade) zidar tesar armirač monter keramičar vodoinstalater parketar fasader moler električar
 2. za utvrđivanje normativa HTZ opreme za radnike na gradilištu
 3. za utvrđivanje normativa za inženjere
 4. za utvrđivanje normativa za proizvođače građevinskog repro materijala
 5. za utvrđivanje normativa za proizvođače građevinske mehanizacije

KLjUČNE SMERNICE KLASTERA

Nakon uspešno završene prve faze razvoja klastera u kojoj je izvršeno povezivanje preduzetnika po osnovu specifičnih lokalnih i granskih uslova i koncentrisanje firmi koje se nalaze u istoj geografskoj regiji i posluju na približno istom proizvodnom stepenu razvoja, izvršeno je analiziranje problema sa kojima se članice klastera susreću u svom svakodnevnom radu, i odabiranje cilјeva i  akcionih planova za rešavanje ovih problema. Kao jedan od gorućih identifikovan je problem nedovolјne edukovanosti članica iz oblasti informacionih tehnologija. U tom cilјu preduzeto je sledeće:

Osnivanje edukaciono-razvojno-informatičkog centra (ERIC)

 • Usaglašena je potreba za osnivanjem ovakvog centra unutar klastera za preklavifikacije radnika sa tržišta rada za deficitarne struke i edukaciju inženjerskih kadrova iz oblasti novih tehnologija
 • Odabrana je odgovarajuća institucija koja će izvršiti potrebne edukacije
 • Određena su lica zadužena za edukacija u svim oblastima inženjerske informatike koja imaju najviše iskustva i referenci u toj oblasti
 • Definisani su kursevi koji će biti održavani, prilagođeni po planu i programu članicama klastera
 • Usvojen je plan edukacija po pojedinačnim kursevima i određeni su prioriteti i redosled održavanja kurseva

Na bazi usvojene strategije  klastera i pravaca dalјeg razvoja izvršeno je:

 • Okuplјanje predstavnika klastera koji su spremni za saradnju i koji su identifikovani u skici rasporeda klasterskih resursa
 • Formiranje centralnog, grupno klasterskog rukovodstva i ustanovlјavanje komunikacionih kanala, definisanje uloga i zajedničkih planova
 • Formirani su odbori koji sarađuju na analizi situacije u regionu i koji donose odluke na bazi zajedničkih analiza i podataka
  1. Odbor za informacione sisteme (Prof. Dr. Tomislav Pavlović, predsednik) će vršiti Edukacije iz oblasti ugradnje informacionih sistema u zgrade (Biulding Information Modelling) koje će omogućiti podizanje kvaliteta gradnje na jedan viši nivo koji do sada nije praktikovan na našim prostorima
  2. Odbor za edukaciju i razvoj lјudskih resursa (Prof. Dr. Dragoslav Stojić, predsednik), će vršiti edukacije iz opšte informatike, inženjerske informatike i programiranja i time podizati kvalitet kadrovskih resursa klastera
  3. Odbor za međunarodnu saradnju (Prof. Dr. Đorđe Đorđević, predsednik), će raditi na dalјem uspostavlјanju saradnje sa onim međunarodnim tržištima koja su u prethodnim analizama identifikovana kao perspektivna za klaster i uspostavlјati kontakte sa stranim univerzitetima
  4. Odbor za istraživanje i tehnološki razvoj (Prof. Dr. Zoran Stajić, predsednik), će stalno pratiti najnovija tenička dostignuća na polјu graditelјstva i uvođenja novih materijala u građevinarstvo i o tome redovno informisati članove klastera
  5. Odbor za odnose sa lokalnom javnom administracijom (Dipl. Ing. Građ. Rodoljub Muihajlović, predsednik), će raditi na unapređenju saradnje sa organima lokalne samouprave i štititi interese članova klastera od monopolske samovolјe javnih preduzeća, ubrzavati proces izdavanja građevinskih dozvola i dobijanja lokacija za gradnju
  6. Odbor za marketing, komunikaciju i razvoj mreže (Dipl. Ing. Građ. Bratislav Rudić, predsednik), će imati redovne kontakte sa medijima u cilјu promovisanja ideje klasterskog udruživanja, vršiti uklјučivanje novih članica i dalјe širiti mrežu
  7. Odbor za finansije (Dipl. Ing. Građ. Radmilo Nikolić, predsednik) će se starati o pronalaženju novih izvora finansiranja i širiti ideju donatorstva
  8. Odbor za projekte ( Pravnik Biljana Avramović, predsednik) ima zadatak da konkuriše sa projektima od interesa za članice klastera kod međunarodnih fondacija, ministarstava i drugih donatorskih organizacija

Identifikujući sve članove i činioce klastera i sagledavajući raspored klasterskih resursa kao i identifikijući njegove slabosti, konstatovano je da okosnicu klastera moraju da čine firme specijalizovane za poslove izgradnje, inženjeringa i izvođenja radova, tj. investitori, jer su one, kao klasteri u malom, jedine sposobne da pokrenu poslove za sve ostale prateće delatnosti koje su od njih zavisne.

U tom cilјu je definisana potreba za formiranjem zajedničkog projektnog biroa koji bi objedinjavao projektne delatnosti i dokumentaciju za ceo klaster, opslužujući sve članice u ovom segmentu posla, što iziskuje dobru opremu za projektante (računare, plotere, legalni softver, itd.)

Na ovaj način vršiće se objedinjavanje radne snage usko specijalizovane u određenim oblastima građevinarstva koja će moći da zajednički koristi one prozvodne resurse klastera koji su trenutno na raspolaganju i koje svaka pojedinačna članica klastera ne može koristiti svih 30 dana mesečno. Znatne uštede će biti ostvarene korišćenjem objedinjenog transporta (na pr. 1 isto vozilo će se koristiti 90% umesto dosadašnjih 25%) i objedinjenih dobavlјača repromaterijala i ostalih standardnih usluga (na pr. isti dobavlјač snabdeva ceo klaster nekim od građevinskih materijala) potrebnih većini članica klastera, koje će biti jeftinije usled većih i češćih isporuka.

Za potrebe stručnog praćenja i nadzora nad celokupnim procesom gradnje u svim njegovim fazama, klaster mora imati formirane strukovne sekcije po granama građevinarstva, koje će svaka u svom domenu određivati normative i pratiti njihovu primenu prilikom izvršavanje radova.

U cilјu podizanja nivoa kvaliteta klasterskih resursa, kao bazični kapital je identifikovan potencijal koji se nalazi u iskustvu inženjera i arhitekata koji čine osnovnu motornu snagu članica klastera. Ovaj socijalni kapital međutim može prerasti u slabost ukoliko nije stalno izložen usavršavanjima iz oblasti novih tehnologija, koja zahtevaju permanentno ulaganje u istraživanje i razvoj i praćenje novih tehnologija.

Ako se time sporadično bave samo pojedinci, to odnosi dosta vremena i novca, a i ostaje bez odjeka i efekta na ostale delove klastera, nužno je sistematizovati i objediniti kako ulaganje tako i istraživačko-razvojne pravce u oblasti novih tehnologija i primeniti ih u praksi. Ovde se pre svega ima u vidu obezbeđivanje ISO 9000, ISO 18000 standarda za najznačajnije članice klastera i savetovanja o njihovoj primeni za ostale članice.

Takođe je potrebno podizati svest i kulturu stanovanja primenom različitih mera zaštite životne sredine u građevinarstvu i energetske efikasnosti kroz niz savetovanja na ove teme.

Osim ovoga, u cilјu bolјeg praćenja faza izgradnje po gradilištima kao proizvodniim jedinicama, postaviće se veb kamere koje će moći da pruže sliku u realnom vremenu dokle se stiglo sa radovima na pojedinačnim stambenim i poslovnim objektima. Na bazi ovako napravlјenog digitalnog pregleda svih gradilišta napraviće se digitalna mapa Niša sa hiper osetlјivim mestima na kojima se nalaze:

 1. a) završeni objekti
 2. b) objekti u fazi izgradnje
 3. v) lokacije na kojima još nije počelo zidanje

Formiranjem ovakve digitalne ponude nekretnina, potencijalni kupac će u svakom trenutku znati u kojoj je fazi izgradnja objekta za koji je zainteresovan i time će se izbeći svi dosadašnji mogući nesporazumi a kupac će se osećati zaštićenim.

Uvođenje informacionih sistema u dosadašnje stambene i poslovne prostore, osim podizanja kvaliteta samog objekta, iniciraće i potrebu održavanja tih informacionih i video sistema u zgradama što će dovesti do potražnje i kreiranja novih radnih mesta što će pak sa svoje strane inicirati potrebu za edukovanjem nove radne snage za tu novu vrstu poslova.

Ovo će dalјe učiniti mogućim pod povolјnijim uslovima rađanje unutar klastera novih preduzeća koja će opsluživati ovim novim poslovima sve članice klastera i time imati odmah obezbeđeno tržište za plasman svojih usluga. Novoosnovane firme će imati viši nivo startovanja jer odmah istupaju kao deo klastera i racionalnije koriste svoje resurse i koriste prednosti mobilnosti radne snage unutar klastera.

Dalji pravci usavršavanja članica klastera obuhvataju ispunjenje nekoliko uslova:

 • učlanjenje u referentnu međunarodnu asocijaciju BuildingSMART, (čiji smo deo postali odmah nakon konstituisanja)
 • uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001, (sprovedeno za 13 naših članica)
 • uvođenje poslovanja na bazi FIDIC uslova ugovaranja, (kod nas je tek u povoju)
 • uvođenje informacionih sistema u zgrade (BIM), (kod nas je tek u povoju)
 • gradnja uz poštovanje energetske efikasnosti, (kod nas se nedovoljno pažnje obraća na to)
 • projektovanje i upravljanje rizicima u građevinarstvu, (kod nas se svodi na donošenje akta o proceni rizika radnih mesta)
 • uvođenje elektronskog upravljanja celokupnim procesom rada – project management
 • uvođenje sistema ERP u rokovođenju projektima (kod nas ga smatraju nepotrebnim)
 • uvođenje ekološke gradnje i zaštite životne sredine – environmental engineering (kod nas na poslednjem mestu po važnosti)
 • korišćenje obnovljivih izvora energije i reciklaža

POSTAVLjANјA SISTEMA VIRTUELNE PRIVATNE MREŽE (VPN)

Klaster je počeo sa 12 članova a sada ih ima preko 70. Otvorena su i predstavništva u Beogradu, Novom Sadu i Knjaževcu, a planiraju se u Soko banji i Aleksincu. Ovako brzi porast broja članica uslovio je potrebu za regulisanjem njihove međusobne komunikacije.

Pored nedostatka adekvatnih edukacija iz oblasti informacionih tehnologija, drugi problem, koji je identifikovan u prvoj fazi razvoja klastera, je nedostatak komunikacije između članica klastera usled nepostojanja jedinstvenog sistema elektronske komunikacije unutar njega što je uslovilo uvođenje i postavlјanje sistema virtuelne privatne mreže.

Uspostavlјanje jedinstvenog sistema elektronske komunikacije obezbeđuje svim članicama pristup informacijama koje se tiču isklјučivo samih članica a ne predstavlјaju javne informacije koje su dostupne posredstvom veb sajta klastera. Za uspostavlјanje ovog sistema neophodna je hardversko-softverska podrška kod svake pojedinačne članice klastera. VPN omogućava svim članicama koje poseduju internet da pristupaju serveru i ostavljaju sve one podatke koji su od interesa za ostale članice. Pogodnosti Virtual Private Network-a su u mogućnosti pristupa svojim fajlovima sa bilo kog udaljenog računara, što je od velikog značaja kad se nalazite na gradilištu ili drugde na terenu. Osim toga VPN omogućava simultan rad na jednom istom projektu više projektanata koji rade na različitim sektorima.

VPN omogućava:

 • Redovno informisanje o postignutim rezultatima iz određenih oblasti
 • Podaci o regionu koji zahvata klaster – o širenju klastera
 • Informacije o planiranim odlascima na sajmove
 • Informacije o planiranim istraživačko-razvojni pravcima
 • Informacije o potencijalnim donatorima
 • Informacije o inovacijama koje se prate u stručnim časopisima
 • Informacije o mogućnostima popusta na pretplate za časopise i druga izdanja

Postojeći veb sajt klastera će se baviti drugom vrstom informisanja koja podrazumeva:

 • Pravlјenje i linkovanje internet stranica članicama koje nemaju svoj veb sajt
 • Ažuriranje baze podataka diplomiranih inženjera građevine i arhitekture
 • Ažuriranje baze podataka licenciranih inženjera
 • Ažuriranje berze:
  • Nekretnina
  • Ponude stambenog i poslovnog prostora
  • Materijala
  • Radne snage
  • Inženjera i arhitekata
  • Kapitala
 • Trenutna razmena informacija, postavlјanje pitanja kroz:
  • ON LINE savetovanja
  • ON LINE pravne konsultacije
  • ON LINE finansijske konsultacije
  • ON LINE ekspertske konsultacije
   • Učenje na dalјinu za napredne korisnike

Usvojen okvirni plan rada i operativni plan za narednu godinu;

 • Opredelјen je pravno-institucionalni oblik udruživanja i to je udruženje građana koje je neprofitnog karaktera
 • Usvojen je kodeks ponašanja članica
 • Usvojena je i potpisana je odluka o osnivanju klastera
 • Usvojen je Statut
 • Određena je visina članarine kao jedan od dopunskih izvora finansiranja klastera, s tim što je ona dobrovolјna. Ideja je da se nenametanjem obaveze plaćanja članarine, odmah na početku rada klastera, privuče što veći broj zainteresovanih koji bi svojim dobrovolјnim donacijama obezbeđivali rad klastera ako za to imaju interesa.