Maribor


Home
Up

Građevinski klaster DUNĐER  u okviru projekta ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING (ADC) učestvovao na dvodnevnom sastanku u Mariboru od 31.05.2011. do 01.06.2011. i potpisao sporazum o formiranju transnacionalnog klastera u oblasti Modern Housing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADC Projekat – WP4 – SWG Moderno stanovanje

ADC TRANSNACIONALNI SPORAZUM ZA KLASTERING U MODERNOM STANOVANJU

Mi, partnerske organizacije projekta “Jadransko-dunavski klastering – ADC” (www.adcproject.eu ), finansiranog iz Evropskog operativnog programa za Jugoistočnu Evropu  2007-2013 (OP SEE) smo, zajedno sa dole potpisanim stejkholderima:

Potpuno svesni značaja klastera kao geografskih aglomeracija (na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou) kompanija, snabdevača, pružaoca usluga i povezanih institucija u određenim oblastima, vezanih spoljašnjim činiocima i komplementarnostima različitih tipova;

Imajući u vidu opšti cilj ADC projekta koji je stvaranje efikasnih transnacionalnih mreža između proizvodnih klastera privrednog sektora od strateškog značaja za naše zemlje, sa modernim stanovanjem kao jednim od njih;

Uzimajući u obzir Završne preporuke Evropske grupe za klaster politiku - ECPG (septembar 2010) u kojima se naglašava potreba kombinovanja reakcije na makro ekonomsku politiku sa strukturnim podizanjem konkurentnosti u skladu sa ambicijama strategije Evropa 2020 i sve većim značajem klastera u novom globalnom okruženju iz koga ova stategija mora da sledi;

Imajući posebno u vidu poziv ECPG-a za preuzimanje obaveza evropskih kreatora politike prema aktivnoj podršci potencijalu klastera u modernizaciji i poboljšanju ekonomskih politika, počevši od osnovne crte međunarodne saradnje između klastera radi razvoja novih industrija/usluga, usavršavanja veština klasterskih organizacija i radi boljeg slaganja javnih instrumenata i upravljanja klasterima (na primer programiranjem fondova za ruralni i regionalni razvoj),

Imajući u vidu najnovije EU politike i EC preporuke koje se tiču dostignuća strategije Europe 2020, a posebno EPBD prerađenu verziju (Direktiva 2010/31/EU, novembar 2009) u kome se navodi da svi novi objekti širom EU treba da budu “skoro” nula potrošači-energije do 2020.

Uzimajući u obzir zeleni papir o modernizaciji EU politike javnih nabavki “Ka efikasnijem evropskom tržištu nabavki” (COM (2011) 15 final) u kome se radi o reformi propisa o javnim nabavkama uz naglašavanje ključnog pravila da javna nabavka mora da ima ulogu u rezultatima strategije Europe 2020, posebno u delu koji se tiče promocije “Zelene javne nabavke”.  

Budući da ADC projekat ima za cilj:

1. da ostvari transnacionalnu konkurentnu saradnju između preduzeća radi prevazilaženja nedostatka uzajamnog znanja o mogućnostima preduzetničke saradnje kada se radi o pristupu inovacijama, razvoju ljudskog kapitala, razmeni lanca snabdevanja, faznoj specijalizaciji i zajedničkim inicijativama na svetskom tržištu;

2. da bolje iskoristi proizvodne veštine SEE regiona i lokacijski zasnovane implementacije višeslojnog upravljanja za jačanje kapaciteta privlačnosti Jadransko-dunavske oblasti kao integrisanog proizvodnog sistema sa visokom konkurentnošću za međunarodne investitore;

3. da promoviše evoluciju ADC Sektorske radne grupe o modernom stanovanju, zasnovane na lokalnim fokus grupama u partnerskim oblastima koje grade nove transnacionalne veze između stejkholdera i kompanija postojećih i novih klastera i/ili mreža kompanija;

4. da stvori održivo, stalno, transnacionalno partnerstvo oblikujući nove Jadransko-dunavske klastere modernog stanovanja koji okupljaju  proizvodne i uslužne kompanije u podsektoru održivog građevinarstva, obnovljive energije, tehnologije uštede energije u izgradnji, kao i automatizaciju kuća, svetlosni inženjering, drvo i nameštaj, restauraciju;

5. svi gornji navodi smatraju se sastavnim delom ovog sporazuma;

saglasni smo sa

 Član 1 – Misija mreže transnacionalnih klastera za Moderno stanovanje

 Uspostavljanje mreže Jadransko-dunavskih klastera modernog stanovanja ima za cilj da ispuni ičekivanja i da se uskladi sa interesima za rast klastera modernog stanovanja i mreža kompanija, njihovih stejkholdera i kompanija koje su u tome pružajući olakšice u

·        formiranju stalnih novih trgovinskih veza u zemljama Jugoistočne Evrope;

·        boljoj vidljivosti SEE klastera i novih klastera radi razmene dobrih praksi, posebno u oblasti poboljšanja standarda kvaliteta i jačanja održivih proizvodnih tehnika;

·        pristupu i korišćenju Usluga zasnovanih na znanju (KBS);

·        promociji SEE sistema prenosa tehnologije za bolju razmenu inovacionih izvora i RTD rezultata u sektoru modernog stanovanja;

·        boljim izvozno & uvoznim vezama standardizovanih proizvoda između internog tržišta i ACs, a posebno CEFTA-e;

·        međusektorsko poklapanje između potencijalnih partnera različitih specijalizacija, kao i njihova saradnja na međunarodnom tržištu;

·        zajedničkom učešću u projektima koje finansira /sufinansira EU i drugi donatori.

Član 2 – Principi transnacionalne saradnje

U implementaciji misije, Jadransko-dunavski klaster modernog stanovanja pokreću tri pretpostavke o identitetu i opravdanosti transnacionalne saradnje u sektoru modernog stanovanja:

·        da se doprinese integraciji lanca snabdevanja;

·        da se popravi proces poverenja među kompanijama;

·        da se ojača državno ulaganje u održive (zelene) kuće kroz javno-privatno partnerstvo

·        da se doprinese rezultatima strategije Europe 2020 kroz jačanje i pobiljšavanje vrednosnog lanca modernog stanovanja.

Pored toga ADMHC promoviše direktne inicijative za edukaciju i podizanje svesti krajnjih korisnika.

Član 3 – Specifični ciljevi

Za promociju klasteringa kompanija za modernog stanovanja i potpornih organizacija na transnacionalnom nivou u SEE Jadransko-dunavski klaster modernog stanovanja (ADMHC) posebnu pažnju poklanja:

·        prenosu know-how-a i razmeni najboljih praksi;

·        obezbeđivanju tehničke edukacije i celoživotnog učenja o održivoj izgradnji i kvalitetu radi stalnog razvijanja ljudskog kapitala u ovom sektoru, kao i kroz mogućnosti razmene osoblja;

·        jačanju procesa međusobnog poverenja među kompanijama u sektoru da bi se ojačale veze u SEE regionu;

·        svesti o značaju stalnih inovativnih procesa i funkcionisanju proaktivnih sistema prenosa tehnologije;

·        svesti javnih donosioca odluka o politici podrške održivim zgradama zasnovanoj na zajedničkom struktuiranju investicionih planova/javno-privatnom partnerstvu;

·        poboljšanju ekološke održivosti građevinske industrije.

Član 4 – Upravljanje

Mere predviđene ovim sporazumom predmet su zajedničkog obavezivanja u primeni  potpisivanjem od strane ADC projektog partnera i stejkoldera potpisnika (predstavnici klastera, RTD – Univerziteti – Inovacioni centri, Komore i ostali akteri razvoja, uključujući finansijske institucije, Regionalne i lokalne upravne organe) i kompanije voljne da postanu vlasnici procesa umrežavanja u Jadransko-dunavski klaster modernog stanovanja.

Prioritetni zadatak ovog partnerstva je osnivanje efikasne i održive jedinice za funkcionisanje mreže oblikujući transnacionalnu dimenziju ADMHCN-a i nakon završetka projekta.

Njegovim izvršenjem, partnerstvo će voditi računa o podsektorskom usklađivanju proizvodnih specijalnosti u domenu održive izgradnje, obnovljive energije, tehnologije uštede energije u građevinarstvu i automatizaciji kuća, svetlosnom inženjeringu, drvetu i nameštaju, restauraciji.

Pored toga menadžment ADMHCN-a će primeniti otvoren stav prema prijemu novih članova, posebno novih klaster lidera, kao i prema proširenju na druge aktivnosti vezane za građevinsku industriju.

Umrežavanje sa drugim međunarodnim mrežama od značaja za razvoj i efektivnost  ADMHCN-a je takođe poželjno.

                  Građevinski klaster DUNDJER                                                             Gradonačelnik Niša     

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.