ODBORI


Home
Upravni odbor
O. za projekte
O. za medj. saradnju
O. za istr. i razvoj
O. za edukaciju
O. za info sisteme
O. za marketing
O. za finansije
O. za lok. samoupravu

PROGRAM RADA ODBORA

GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

 

Građevinski klčaster DUNĐER u svojoj strukturi je formirao odbore koji sarađuju na analizi situacije u regionu i koji donose odluke na bazi zajedničkih analiza.

1.      Odbor za informacione sisteme (Prof. Dr. Velizar Pavlović, predsednik) će vršiti Edukacije iz oblasti ugradnje informacionih sistema u zgrade (BIULDING INFORMATION MODELLING) koje će omogućiti podizanje kvaliteta gradnje na jedan viši nivo koji do sada nije praktikovan na našim prostorima

2.      Odbor za edukaciju i razvoj ljudskih resursa (Prof. Dr. Dragoslav Stojić, predsednik), će vršiti edukacije iz opšte informatike, inženjerske informatike i programiranja i time podizati kvalitet kadrovskih resursa klastera

3.      Odbor za međunarodnu saradnju (Prof. Dr. Đorđe Đorđević, predsednik), će raditi na daljem uspostavljanju saradnje sa onim međunarodnim tržištima koja su u prethodnim analizama identifikovana kao perspektivna za klaster i uspostavljati kontakte sa stranim univerzitetima

4.      Odbor za istraživanje i tehnološki razvoj (Prof. Dr. Dušan Petković, predsednik), će stalno pratiti najnovija tenička dostignuća na polju graditeljstva i uvođenja novih materijala u građevinarstvo i o tome redovno informisati članove klastera 

5.      Odbor za odnose sa lokalnom samoupravom (Prof. dr. Zoran Stajić, predsednik), će raditi na unapređenju saradnje sa organima lokalne samouprave i štititi interese članova klastera od monopolske samovolje javnih preduzeća, ubrzavati proces izdavanja građevinskih dozvola i dobijanja lokacija za gradnju

6.      Odbor za marketing, komunikaciju i razvoj mreže (Dipl. Ing. Građ. Bratislav Rudić, predsednik), će imati redovne kontakte sa medijima u cilju promovisanja ideje klasterskog udruživanja, vršiti uključivanje novih članica i dalje širiti mrežu

7.      Odbor za finansije (Dipl. Ing. Građ. Radmilo Nikolić, predsednik) će se starati o pronalaženju novih izvora finansiranja i širiti ideju donatorstva

 

8.     Odbor za projekte (Dipl. pravnik Biljana Avramović, predsednik) ima zadatak da konkuriše sa projektima od interesa za članice klastera kod međunarodnih fondacija, ministarstava i drugih donatorskih organizacija

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.