KONFERENCIJA O DIGITALIZACIJI


Home
Up

Uz finansijsku podršku Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte grada Niša, Građevinski klaster Dunđer je dobio projekat:

REGIONALNA STRUČNA KONFERENCIJA O DIGITALIZACIJI KULTURNE BAŠTINE U NIŠKOM REGIONU U CILJU POBOLJŠANJA PRIVREDNO-TURISTIČKE PONUDE REGIONA

Obzirom da zemlјe u regionu poseduju sličnu kulturnu baštinu a imaju značajno bolјu turističku ponudu i ostvaruju veliku finansijsku dobit od turizma, njihovo iskustvo bi bilo dragoceno našim stručnjacima iz turizma da upotpune digitalnu turističku ponudu koja se putem interneta nudi celom svetu. Iz tog razloga postoji potreba za održavanjem ovakve regionalne konferencije koja bi odredila dalјe pravce digitalizacije kod nas.

Preduslovi za održavanje regionalne konferencije su, svakako, pisma podrške eksperata za digitalizaciju kulturne baštine iz regiona i zemalјa EU i njihov dolazak na konferenciju. Osim toga potrebna je i saradnja i zainteresovanost akademske zajednice kao i obezbeđenje podrške  lokalne samouprave.

Zadaci konferencije

-          Razmena iskustava u digitalizaciji kulturne baštine sa zemlјama u regionu

-          Predstavlјanje dobrih praksi iz regiona

-          Upoznavanje sa digitalnim alatima koji se koriste u regionu Predstavlјanje modela digitalne tematske turističke mape u regionu

-          Diseminacija rezultata regionalne konferencije kroz sprovođenje obuka za turističke menadžere

-          Postavlјanje konferencije na veb sajt

U sklopu diseminacije rezultata regionalne konferencije održaće se obuke za korišćenje digitalnih alata u cilјu digitalizacije turističke ponude za turističke menadžere. Ovaj transfer znanja će omogućiti dalјu održivost projekta uz učešće jedinica lokalne samouprave i obučenih turističkih radnika koji će moći samostalno da nastave procese digitalizacije.

Aktivnosti bi obuhvatale:

ü Održavanje sastanaka sa predstavnicima kulture u gradu, sa predstavnicima akademske zajednice koji će usmeravati digitalizaciju, sa predstavnicima turističkih agencija i upoznavanje sa cilјevima regionalne konferencije

ü Korespodencija i okuplјanje relevantnih eksperata u oblasti digitalizacije kulturne baštine iz regiona i EU zemalјa za konferenciju

ü Priprema, prevođenje i štampanje materijala, plakata, flajera i poziva za konferenciju i tehnička priprema konferencije

ü Održavanje stručne regionalne konferencije

Očekivani efekti međunarodne konferencije su

·     transfer znanja iz zemalјa EU u oblasti digitalizacije kulturne baštine i povećanje vidlјivosti turističke ponude našeg regiona

·     podizanje digitalnih kompetencija turističkih menadžera

·     pobolјšanje digitalne turističke ponude regiona

Povećanjem vidlјivosti turističke ponude, povećaće se i broj turista što će iziskivati izgradnju novih kapaciteta a samim tim i nova upošlјavanja


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.