ISO STANDARDI


Home
Up

prva grupa polaznika treninga za uvodjenje ISO standarda 9001

druga grupa polaznika treninga za uvodjenje ISO standarda 9001

treca grupa polaznika treninga za uvodjenje ISO standarda 9001

Ovde možete preuzeti prijavu za uvođenje ISO STANDARDA 9001

Elektronska industrija ”Ei-Eurostand” d.o.o. Tek. račun: 205-4616-14;  PIB: 101859027;

za pružanje usluga iz oblasti standardizacije i projektovanje,konsalting i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom

             Bulevar svetog cara Konstantina  80 - 86; 18000; Niš  Tel. : 018/550-944; Fax:  018/550-926; Mob.: 063 84 99 432

PROGRAM USPOSTAVLJANJA QMS-a

PO STANDARDU ISO 9001

ZA ČLANICE KLASTRER-a DUNĐER

1. PREDMET

Ovim dokumentom se definiše način uspostavljanja QMS-a (Quality Management Systam-a) u male organizacije, članice građeviskog klastera DUNĐER.

2. PODRUČJE PRIMENE

Program je primenljiv za male građevinske organizacije koje imaju slične procese realizacije.

3. ORGANIZACIJA RADA

Rad organizuje claster manager. On je u obavezi da obezbedi uslove za rad konsultanata i predstavnika članica klastera koje uspostavljaju QMS u svojoj organizaciji. Uslovi za rad podrazumevaju:  standardno opremljen kancelarijski prostor kapaciteta minimalno za 15 lica sa opremom za projektovanje prezentacija u elektronskom obliku (računar, projektor, video bim).

Poslove uspostavljanja QMS-a po standardu ISO 9001 obavlja konsultantska kuća “Ei- Eurostand” prema metodologiji i dinamici rada datoj u ovom Programu.

Članica klastera, u koju se uspostavlja QMS, delegira 2-4 kompetentna predstavnika koji rade sa konsultantima i stiču potrebna znanja za primenu QMS-a u svojoj organizaciji.

Uspostavljanje QMS-a se istovremeno radi u 3-5 organizacija. Izbor organizacija vrši claster manager i konsultant.

4. PREDNOSTI  PROGRAMA

Dobro organizovan rad sa optimalnim brojem organizacija odjednom (3-5) ima višestruke prednosti u odnosu na rad sa pojedinačnim organizacijama. Prednosti su sledeće:

·         niža cena rada konsultantskih usluga za organizaciju koja uspostavlja QMS (oko 40%-50%);

·         razmena iskustava, na licu mesta, između predstavnika organizacija koja sa bave sličnim poslovima;

·         brži rad kroz zajedničko rešavanje problema.

5. ODGOVORNOSTI

Claster manager je odgovoran za stvaranje uslova za rad konsultanata i predstavnika članica klastera.

Konsultantska organizacija vodi organizaciju do sertifikacije QMS-a. Ona je odgovorna da: radi u skladu sa Programom, pruži odgovarajuću obuku, definiše svu potrebnu QMS dokumentaciju, pomogne u izradi te dokumentacije, izvrši internu proveru QMS-a na lokaciji organizacije, definiše neusaglašenosti i pomogne u njihovom otklanjanju. Konsultantska kuća daje dozvolu da organizacija uđe u proces sertifikacije kod ovlašćene institucije.

Članica klastera koja uvodi QMS je odgovorna da odabere kompetenta lica, koja će kroz proces edukacije i praktičnog rada sa konsultantima primiti adekvatna znanja za implementaciju QMS-a. Jedno od tih lica postaje Predstavnik rukovodstva za QMS i predstavljaće svoju organizaciju sa aspekta kvaliteta prema eksternim organizacijama, a imaće i ovlašćenja za upravljanje i održavanje  “svog” QMS sistema.

Konsultantska organizacija i članice klastera (pojedinačno) svoje odgovornosti, prava i obaveze definisaće i kroz posebne ugovore.

6. PLANIRANJE

5.1 PLAN AKTIVNOSTI

Kroz sledeću tabelu dat je plan/pregled aktivnosti koje zajednički rade konsultanti i ovlašćeni predstavnici organizacija članica klastera DUNĐER,.kao i efektivno vreme potrebno za realizaciju pojedinačnih aktivnosti.

AKTIVNOSTI

Vreme (h)

 

I dan

 

KURS QMS 1 – Kvalitet i menadžment

2.5

 

KURS QMS 2 – Analiza standarda ISO 9000

3

 

Pitanja i razjašnjenja

0.5

 

II dan

 

Pitanja, razjašnjenja sa prethodnog sastanka

0.5

 

Prezentacija Programa i Projekta za uspostavljanje QMS-a

1

 

KURS QMS 3 - Dokumentacija QMS-a

2.5

 

Prezentacija/predlog - Uputstvo za izradu QMS dokumenata

1

 

Prezentacija/predlog - Procedura za upravljanje dokumentima

1

 

Pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

 

III dan

 

Test za kurs QMS 2

1

 

Test za kurs QMS 3

1

 

Organizacija – postavka, primeri iz prakse

1

 

Prezentacija/predlog - Uputstvo za izradu QMS zapisa

1

 

Prezentacija/predlog - Procedura za upravljanje Zapisima

1

 

Pitanja sa prethodnog sastanka, razjašnjenja, zadaci

1

 

IV dan

 

Rezultati sa testova, zadaci sa prethodnog sastanka

1

 

Organizacija - dokumentovanje

1.5

 

Identifikacija procesa (1) - obuka

1.5

 

Prezentacija/predlog – Procedura za rad QMS tima

1

 

Prezentacija/predlog – Procedura za upravljanje neusaglašenim proizvodom

1

 

Pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

 

V dan

 

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

 

Identif. Procesa (2) – Realizacija proizvoda; (dokumentovanje jednog procesa, po izboru)

3

 

Prezentacija/predlog – Procedura za KM

1

 

Prezentacija/predlog – Procedura za PM

1

 

Pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

 

VI dan

 

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

 

Identif. procesa (3) - Realizacija proizvoda; (dokumentovanje jednog procesa, po izboru)

3

 

prezentacija/predlog - Procedura za preispitivanje QMS-a od strane rukovodstva

1

 

Obavezne analize podataka – prezentacija, primeri iz prakse

1

 

pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

 

VII dan

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

Identif. procesa (4) - Realizacija proizvoda; (dokumentovanje jednog procesa, po izboru)

2,5

prezentacija/predlog - Procedura za Internu proveru

2

pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

VIII dan

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

Identifikacija procesa (5) - Realizacija proizvoda; (dokumentovanje preostalih procesa)

2

Politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta – prezentacija, primeri

1

KURS QMS 4 – Alati kvaliteta i alati menadžmenta - informativno

1

pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

IX dan

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

Identifik. procesa (6) – Upravljanje resursima (1) (dokumentovanje procesa organizac.)

2

Održavanje opreme I – utvrđivanje dokumenata

2

Politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta – prezentacija, peimeri iz prakse

1

prezentacija nacrta Poslovnika o kvalitetu

1

pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

X dan

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

Identifik. procesa (7)–Upravljanje resursima (2) (dokumentovanje procesa organizac.)

2

Održavanje opreme II - dokumentovanje

2

Politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta – dokumentovanje

1

Poslovnik o kvalitetu – razmatranje, priprema za dokumentovanje

1

pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

XI dan

Pitanja, razjašnjenja, zadaci sa prethodnog sastanka

0.5

Identifikacija procesa (8); (završno dokumentovanje procesa u organizaciji)

2

Poslovnik o kvalitetu – dokumentovanje

1.5

Priprema za IP – obuka; (Tok IP: priprema, sprovođenje, mere nakon IP; primeri iz prakse)

1.5

pitanja, razjašnjenja, zadaci

0.5

XII dan

Završna kontrola QMS dokumenata organizacija

3

Priprema za IP – obuka; (check liste – razmatranje pitanja i odgovora)

2.5

zadaci za IP

0.5

XIII dan

Interna provera u organizacijama

8

XIV dan

Interna provera u organizacijama

8

NAPOMENA: Planirano vreme (sa pauzama) za svaki dan je 8 h. U tabeli je dato efektivno vreme za izvođenje planiranih aktivnosti.

5.2 TERMIN PLAN REALIZACIJE

Kroz sledeću tabelu dat je termin plan održavanja sastanaka konsultanata i ovlašćenih predstavnika organizacija članica klastera DUNĐER na kojima se sprovode aktivnosti uspostavljanja QMS-a.

NEDELJE

01.    

02.    

03.    

04.    

05.    

06.    

07.    

08.    

09.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.  

I

II

III

 

IV

V

 

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII XIV

 

Uočava se da je dinamika sastanaka (I, II, III...XIV) u većini slučajeva, jedan sastanak nedeljno. Nedelje 04. i 07. su prazne jer se organizacijama ostavlja vreme da se bolje pripreme za naredni sastanak. Nedelja 16. je planirana za otklanjanje neusaglašenosti koje budu identifikovane u 15. nedelji

NAPOMENA: Planira se da se Interna provera (XIII i XIV) sprovede u 15. nedelji na lokacijama organizacija koje uspostavljaju QMS. Interna provera se vrši za svaku organizaciju posebno. Proveravači će u IP provesti oko 4 h na samoj lokaciji organizacije.

Program se može sprovesti više puta u zavisnosti od interesovanja članica klastera.

 


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | Ciganski recnik | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 08/27/12.