SARADNJA


Home
Up

 

 Saradnja

  • Organizovaniji nastup pred državnim organima i institucijama

  • Zaštita prava privatnika od nelojalne konkurencije državnih preduzeća

  • Predlaganje i donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno i posredno utiču na rad članova Klastera;

  • Na principu partnerstva saradnja sa državnim organima i resornim ministarstvom po pitanju građevinske, ekonomske, pravne i sveukupne razvojne politike

  • Ostvarenje saradnje sa komorama, fondovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za članove Klastera.

  • Učešće u pripremi, izradi i zaključivanju granskih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, praćenje njihove primene i predlaganje izmena i dopuna


Home | OSNIVAČI | Kontakt | BIOTOKSINOMER | ODBORI | CILJEVI | AKTIVNOSTI | ŠIFRE DELATNOSTI

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [klasterdundjer@yahoo.com]
Last updated: 02/15/12.